200 MẪU TÚI XÁCH QUẢNG CÁO ĐẸP

 Mẫu Túi Xách Quảng Cáo Đẹp

 • Tui xach quang cao TQ80 Tui xach quang cao TQ80
 • Tui xach quang cao TQ79 Tui xach quang cao TQ79
 • Tui xach quang cao TQ78 Tui xach quang cao TQ78
 • Tui xach quang cao TQ77 Tui xach quang cao TQ77
 • Tui xach quang cao TQ76 Tui xach quang cao TQ76
 • Tui xach quang cao TQ75 Tui xach quang cao TQ75
 • Tui xach quang cao TQ74 Tui xach quang cao TQ74
 • Tui xach quang cao TQ73 Tui xach quang cao TQ73
 • Tui xach quang cao TQ72 Tui xach quang cao TQ72
 • Tui xach quang cao TQ71 Tui xach quang cao TQ71
 • Tui xach quang cao TQ70 Tui xach quang cao TQ70
 • Tui xach quang cao TQ69 Tui xach quang cao TQ69
 • Tui xach quang cao TQ68 Tui xach quang cao TQ68
 • Tui xach quang cao TQ67 Tui xach quang cao TQ67
 • Tui xach quang cao TQ66 Tui xach quang cao TQ66
 • Tui xach quang cao TQ65 Tui xach quang cao TQ65
 • Tui xach quang cao TQ64 Tui xach quang cao TQ64
 • Tui xach quang cao TQ63 Tui xach quang cao TQ63
 • Tui xach quang cao TQ62 Tui xach quang cao TQ62
 • Tui xach quang cao TQ61 Tui xach quang cao TQ61
 • Tui xach quang cao TQ60 Tui xach quang cao TQ60
 • Tui xach quang cao TQ59 Tui xach quang cao TQ59
 • Tui xach quang cao TQ58 Tui xach quang cao TQ58
 • Tui xach quang cao TQ57 Tui xach quang cao TQ57
 • Tui xach quang cao TQ56 Tui xach quang cao TQ56
 • Tui xach quang cao TQ55 Tui xach quang cao TQ55
 • Tui xach quang cao TQ54 Tui xach quang cao TQ54
 • Tui xach quang cao TQ53 Tui xach quang cao TQ53
 • Tui xach quang cao TQ52 Tui xach quang cao TQ52
 • Tui xach quang cao TQ51 Tui xach quang cao TQ51
 • Tui xach quang cao TQ50 Tui xach quang cao TQ50
 • Tui xach quang cao TQ49 Tui xach quang cao TQ49
 • Tui xach quang cao TQ48 Tui xach quang cao TQ48
 • Tui xach quang cao TQ47 Tui xach quang cao TQ47
 • Tui xach quang cao TQ46 Tui xach quang cao TQ46
 • Tui xach quang cao TQ45 Tui xach quang cao TQ45
 • Tui xach quang cao TQ44 Tui xach quang cao TQ44
 • Tui xach quang cao TQ43 Tui xach quang cao TQ43
 • Tui xach quang cao TQ42 Tui xach quang cao TQ42
 • Tui xach quang cao TQ41 Tui xach quang cao TQ41
 • Tui xach quang cao TQ20 Tui xach quang cao TQ20
 • Tui xach quang cao TQ19 Tui xach quang cao TQ19
 • Tui xach quang cao TQ18 Tui xach quang cao TQ18
 • Tui xach quang cao TQ17 Tui xach quang cao TQ17
 • Tui xach quang cao TQ16 Tui xach quang cao TQ16
 • Tui xach quang cao TQ15 Tui xach quang cao TQ15
 • Tui xach quang cao TQ14 Tui xach quang cao TQ14
 • Tui xach quang cao TQ13 Tui xach quang cao TQ13
 • Tui xach quang cao TQ12 Tui xach quang cao TQ12
 • Tui xach quang cao TQ11 Tui xach quang cao TQ11
 • Tui xach quang cao TQ10 Tui xach quang cao TQ10
 • Tui xach quang cao TQ09 Tui xach quang cao TQ09
 • Tui xach quang cao TQ08 Tui xach quang cao TQ08
 • Tui xach quang cao TQ07 Tui xach quang cao TQ07
 • Tui xach quang cao TQ06 Tui xach quang cao TQ06
 • Tui xach quang cao TQ05 Tui xach quang cao TQ05
 • Tui xach quang cao TQ04 Tui xach quang cao TQ04
 • Tui xach quang cao TQ03 Tui xach quang cao TQ03
 • Tui xach quang cao TQ02 Tui xach quang cao TQ02
 • Tui xach quang cao TQ01 Tui xach quang cao TQ01
 • Tui xach quang cao TQ40 Tui xach quang cao TQ40
 • Tui xach quang cao TQ39 Tui xach quang cao TQ39
 • Tui xach quang cao TQ38 Tui xach quang cao TQ38
 • Tui xach quang cao TQ37 Tui xach quang cao TQ37
 • Tui xach quang cao TQ36 Tui xach quang cao TQ36
 • Tui xach quang cao TQ35 Tui xach quang cao TQ35
 • Tui xach quang cao TQ34 Tui xach quang cao TQ34
 • Tui xach quang cao TQ33 Tui xach quang cao TQ33
 • Tui xach quang cao TQ32 Tui xach quang cao TQ32
 • Tui xach quang cao TQ31 Tui xach quang cao TQ31
 • Tui xach quang cao TQ30 Tui xach quang cao TQ30
 • Tui xach quang cao TQ29 Tui xach quang cao TQ29
 • Tui xach quang cao TQ28 Tui xach quang cao TQ28
 • Tui xach quang cao TQ27 Tui xach quang cao TQ27
 • Tui xach quang cao TQ26 Tui xach quang cao TQ26
 • Tui xach quang cao TQ25 Tui xach quang cao TQ25
 • Tui xach quang cao TQ24 Tui xach quang cao TQ24
 • Tui xach quang cao TQ23 Tui xach quang cao TQ23
 • Tui xach quang cao TQ22 Tui xach quang cao TQ22
 • Tui xach quang cao TQ21 Tui xach quang cao TQ21
 • Tui xach quang cao TQA170 Tui xach quang cao TQA170
 • Tui xach quang cao TQA169 Tui xach quang cao TQA169
 • Tui xach quang cao TQA168 Tui xach quang cao TQA168
 • Tui xach quang cao TQA167 Tui xach quang cao TQA167
 • Tui xach quang cao TQA166 Tui xach quang cao TQA166
 • Tui xach quang cao TQA165 Tui xach quang cao TQA165
 • Tui xach quang cao TQA164 Tui xach quang cao TQA164
 • Tui xach quang cao TQA163 Tui xach quang cao TQA163
 • Tui xach quang cao TQA162 Tui xach quang cao TQA162
 • Tui xach quang cao TQA161 Tui xach quang cao TQA161
 • Tui xach quang cao TQA160 Tui xach quang cao TQA160
 • Tui xach quang cao TQA159 Tui xach quang cao TQA159
 • Tui xach quang cao TQA158 Tui xach quang cao TQA158
 • Tui xach quang cao TQA157 Tui xach quang cao TQA157
 • Tui xach quang cao TQA156 Tui xach quang cao TQA156
 • Tui xach quang cao TQA155 Tui xach quang cao TQA155
 • Tui xach quang cao TQA154 Tui xach quang cao TQA154
 • Tui xach quang cao TQA153 Tui xach quang cao TQA153
 • Tui xach quang cao TQA152 Tui xach quang cao TQA152
 • Tui xach quang cao TQA151 Tui xach quang cao TQA151
 • Tui xach quang cao TQA150 Tui xach quang cao TQA150
 • Tui xach quang cao TQA149 Tui xach quang cao TQA149
 • Tui xach quang cao TQA148 Tui xach quang cao TQA148
 • Tui xach quang cao TQA147 Tui xach quang cao TQA147
 • Tui xach quang cao TQA146-2 Tui xach quang cao TQA146-2
 • Tui xach quang cao TQA146 Tui xach quang cao TQA146
 • Tui xach quang cao TQA145 Tui xach quang cao TQA145
 • Tui xach quang cao TQA144-2 Tui xach quang cao TQA144-2
 • Tui xach quang cao TQA144 Tui xach quang cao TQA144
 • Tui xach quang cao TQA143 Tui xach quang cao TQA143
 • Tui xach quang cao TQA142 Tui xach quang cao TQA142
 • Tui xach quang cao TQA141 Tui xach quang cao TQA141
 • Tui xach quang cao TQA140 Tui xach quang cao TQA140
 • Tui xach quang cao TQA139 Tui xach quang cao TQA139
 • Tui xach quang cao TQA138 Tui xach quang cao TQA138
 • Tui xach quang cao TQA137 Tui xach quang cao TQA137
 • Tui xach quang cao TQA136 Tui xach quang cao TQA136
 • Tui xach quang cao TQA135 Tui xach quang cao TQA135
 • Tui xach quang cao TQA134 Tui xach quang cao TQA134
 • Tui xach quang cao TQA133 Tui xach quang cao TQA133
 • Tui xach quang cao TQA132 Tui xach quang cao TQA132
 • Tui xach quang cao TQA131 Tui xach quang cao TQA131
 • Tui xach quang cao TQA130 Tui xach quang cao TQA130
 • Tui xach quang cao TQA129 Tui xach quang cao TQA129
 • Tui xach quang cao TQA128 Tui xach quang cao TQA128
 • Tui xach quang cao TQA127 Tui xach quang cao TQA127
 • Tui xach quang cao TQA126 Tui xach quang cao TQA126
 • Tui xach quang cao TQA125 Tui xach quang cao TQA125
 • Tui xach quang cao TQA124 Tui xach quang cao TQA124
 • Tui xach quang cao TQA123 Tui xach quang cao TQA123
 • Tui xach quang cao TQA122 Tui xach quang cao TQA122
 • Tui xach quang cao TQA121 Tui xach quang cao TQA121
 • Tui xach quang cao TQA120 Tui xach quang cao TQA120
 • Tui xach quang cao TQA119 Tui xach quang cao TQA119
 • Tui xach quang cao TQA118 Tui xach quang cao TQA118
 • Tui xach quang cao TQA117 Tui xach quang cao TQA117
 • Tui xach quang cao TQA116 Tui xach quang cao TQA116
 • Tui xach quang cao TQA115 Tui xach quang cao TQA115
 • Tui xach quang cao TQA114 Tui xach quang cao TQA114
 • Tui xach quang cao TQA113 Tui xach quang cao TQA113
 • Tui xach quang cao TQA112 Tui xach quang cao TQA112
 • Tui xach quang cao TQA111 Tui xach quang cao TQA111
 • Tui xach quang cao TQA110 Tui xach quang cao TQA110
 • Tui xach quang cao TQA109 Tui xach quang cao TQA109
 • Tui xach quang cao TQA108-4 Tui xach quang cao TQA108-4
 • Tui xach quang cao TQA108-3 Tui xach quang cao TQA108-3
 • Tui xach quang cao TQA108-2 Tui xach quang cao TQA108-2
 • Tui xach quang cao TQA108 Tui xach quang cao TQA108
 • Tui xach quang cao TQA107 Tui xach quang cao TQA107
 • Tui xach quang cao TQA106 Tui xach quang cao TQA106
 • Tui xach quang cao TQA105 Tui xach quang cao TQA105
 • Tui xach quang cao TQA104 Tui xach quang cao TQA104
 • Tui xach quang cao TQA103 Tui xach quang cao TQA103
 • Tui xach quang cao TQA102 Tui xach quang cao TQA102
 • Tui xach quang cao TQA101 Tui xach quang cao TQA101
 • Tui xach quang cao TQA100-4 Tui xach quang cao TQA100-4
 • Tui xach quang cao TQA100-3 Tui xach quang cao TQA100-3
 • Tui xach quang cao TQA100-2 Tui xach quang cao TQA100-2
 • Tui xach quang cao TQA100 Tui xach quang cao TQA100
 • tui-xach-quang-cao-tqa170 tui-xach-quang-cao-tqa170
 • Tui xach quang cao TQ90 Tui xach quang cao TQ90
 • Tui xach quang cao TQ89 Tui xach quang cao TQ89
 • Tui xach quang cao TQ88-2 Tui xach quang cao TQ88-2
 • Tui xach quang cao TQ88 Tui xach quang cao TQ88
 • Tui xach quang cao TQ81 Tui xach quang cao TQ81
 • Tui xach quang cao TQ83 Tui xach quang cao TQ83
 • Tui xach quang cao TQ85 Tui xach quang cao TQ85
 • Tui xach quang cao TQ84 Tui xach quang cao TQ84
 • Tui xach quang cao TQ82 Tui xach quang cao TQ82
 • Tui xach quang cao TQ86 Tui xach quang cao TQ86
 • Tui xach quang cao TQ87 Tui xach quang cao TQ87
 • Tui xach quang cao TQ87-2 Tui xach quang cao TQ87-2
 • Tui xach quang cao TQ99 Tui xach quang cao TQ99
 • Tui xach quang cao TQ98 Tui xach quang cao TQ98
 • Tui xach quang cao TQ97 Tui xach quang cao TQ97
 • Tui xach quang cao TQ96 Tui xach quang cao TQ96
 • Tui xach quang cao TQ95 Tui xach quang cao TQ95
 • Tui xach quang cao TQ93 Tui xach quang cao TQ93
 • Tui xach quang cao TQ94 Tui xach quang cao TQ94
 • Tui xach quang cao TQ92-4 Tui xach quang cao TQ92-4
 • Tui xach quang cao TQ92-5 Tui xach quang cao TQ92-5
 • Tui xach quang cao TQ92-3 Tui xach quang cao TQ92-3
 • Tui xach quang cao TQ92-2 Tui xach quang cao TQ92-2
 • Tui xach quang cao TQ91 Tui xach quang cao TQ91
 • Tui xach quang cao TQ92 Tui xach quang cao TQ92

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: maybalosaigon@gmail.com

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi (maybalosaigon@gmail.com) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tư vấn và báo giá

 • Email: maybalosaigon@gmail.com
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Túi Xách Quảng Cáo
5 (100%) 1 vote