200 MẪU TÚI XÁCH DU LỊCH ĐẸP

 Mẫu Túi Xách Du Lịch Đẹp

 • Tui xach du lich TD09 Tui xach du lich TD09
 • Tui xach du lich TD08 Tui xach du lich TD08
 • Tui xach du lich TD07 Tui xach du lich TD07
 • Tui xach du lich TD06 Tui xach du lich TD06
 • Tui xach du lich TD05 Tui xach du lich TD05
 • Tui xach du lich TD04 Tui xach du lich TD04
 • Tui xach du lich TD03 Tui xach du lich TD03
 • Tui xach du lich TD02 Tui xach du lich TD02
 • Tui xach du lich TD01 Tui xach du lich TD01
 • Tui xach du lich TDA201 Tui xach du lich TDA201
 • Tui xach du lich TDA200 Tui xach du lich TDA200
 • Tui xach du lich TDA199 Tui xach du lich TDA199
 • Tui xach du lich TDA198 Tui xach du lich TDA198
 • Tui xach du lich TDA197 Tui xach du lich TDA197
 • Tui xach du lich TDA196 Tui xach du lich TDA196
 • Tui xach du lich TDA195 Tui xach du lich TDA195
 • Tui xach du lich TDA194 Tui xach du lich TDA194
 • Tui xach du lich TDA193 Tui xach du lich TDA193
 • Tui xach du lich TDA192 Tui xach du lich TDA192
 • Tui xach du lich TDA191 Tui xach du lich TDA191
 • Tui xach du lich TDA190 Tui xach du lich TDA190
 • Tui xach du lich TDA189 Tui xach du lich TDA189
 • Tui xach du lich TDA188 Tui xach du lich TDA188
 • Tui xach du lich TDA187 Tui xach du lich TDA187
 • Tui xach du lich TDA186 Tui xach du lich TDA186
 • Tui xach du lich TDA185 Tui xach du lich TDA185
 • Tui xach du lich TDA184 Tui xach du lich TDA184
 • Tui xach du lich TDA183 Tui xach du lich TDA183
 • Tui xach du lich TDA182 Tui xach du lich TDA182
 • Tui xach du lich TDA181 Tui xach du lich TDA181
 • Tui xach du lich TDA180 Tui xach du lich TDA180
 • Tui xach du lich TDA179 Tui xach du lich TDA179
 • Tui xach du lich TDA178 Tui xach du lich TDA178
 • Tui xach du lich TDA177 Tui xach du lich TDA177
 • Tui xach du lich TDA176 Tui xach du lich TDA176
 • Tui xach du lich TDA175 Tui xach du lich TDA175
 • Tui xach du lich TDA174 Tui xach du lich TDA174
 • Tui xach du lich TDA173 Tui xach du lich TDA173
 • Tui xach du lich TDA172 Tui xach du lich TDA172
 • Tui xach du lich TDA171 Tui xach du lich TDA171
 • Tui xach du lich TDA170 Tui xach du lich TDA170
 • Tui xach du lich TDA169 Tui xach du lich TDA169
 • Tui xach du lich TDA168 Tui xach du lich TDA168
 • Tui xach du lich TDA167 Tui xach du lich TDA167
 • Tui xach du lich TDA166 Tui xach du lich TDA166
 • Tui xach du lich TDA165 Tui xach du lich TDA165
 • Tui xach du lich TDA164 Tui xach du lich TDA164
 • Tui xach du lich TDA163 Tui xach du lich TDA163
 • Tui xach du lich TDA162 Tui xach du lich TDA162
 • Tui xach du lich TDA161 Tui xach du lich TDA161
 • Tui xach du lich TDA160 Tui xach du lich TDA160
 • Tui xach du lich TDA159 Tui xach du lich TDA159
 • Tui xach du lich TDA158 Tui xach du lich TDA158
 • Tui xach du lich TDA157 Tui xach du lich TDA157
 • Tui xach du lich TDA156 Tui xach du lich TDA156
 • Tui xach du lich TDA155 Tui xach du lich TDA155
 • Tui xach du lich TDA154 Tui xach du lich TDA154
 • Tui xach du lich TDA153 Tui xach du lich TDA153
 • Tui xach du lich TDA152 Tui xach du lich TDA152
 • Tui xach du lich TDA151 Tui xach du lich TDA151
 • Tui xach du lich TDA150 Tui xach du lich TDA150
 • Tui xach du lich TDA149 Tui xach du lich TDA149
 • Tui xach du lich TDA148 Tui xach du lich TDA148
 • Tui xach du lich TDA147 Tui xach du lich TDA147
 • Tui xach du lich TDA146 Tui xach du lich TDA146
 • Tui xach du lich TDA145 Tui xach du lich TDA145
 • Tui xach du lich TDA144 Tui xach du lich TDA144
 • Tui xach du lich TDA143 Tui xach du lich TDA143
 • Tui xach du lich TDA142 Tui xach du lich TDA142
 • Tui xach du lich TDA141 Tui xach du lich TDA141
 • Tui xach du lich TDA140 Tui xach du lich TDA140
 • Tui xach du lich TDA139 Tui xach du lich TDA139
 • Tui xach du lich TDA138 Tui xach du lich TDA138
 • Tui xach du lich TDA137 Tui xach du lich TDA137
 • Tui xach du lich TDA136 Tui xach du lich TDA136
 • Tui xach du lich TDA135 Tui xach du lich TDA135
 • Tui xach du lich TDA134 Tui xach du lich TDA134
 • Tui xach du lich TDA133 Tui xach du lich TDA133
 • Tui xach du lich TDA132 Tui xach du lich TDA132
 • Tui xach du lich TDA131 Tui xach du lich TDA131
 • Tui xach du lich TDA130 Tui xach du lich TDA130
 • Tui xach du lich TDA129 Tui xach du lich TDA129
 • Tui xach du lich TDA128 Tui xach du lich TDA128
 • Tui xach du lich TDA127 Tui xach du lich TDA127
 • Tui xach du lich TDA126 Tui xach du lich TDA126
 • Tui xach du lich TDA125 Tui xach du lich TDA125
 • Tui xach du lich TDA124 Tui xach du lich TDA124
 • Tui xach du lich TDA123 Tui xach du lich TDA123
 • Tui xach du lich TDA122 Tui xach du lich TDA122
 • Tui xach du lich TDA121 Tui xach du lich TDA121
 • Tui xach du lich TDA120 Tui xach du lich TDA120
 • Tui xach du lich TDA119 Tui xach du lich TDA119
 • Tui xach du lich TDA118 Tui xach du lich TDA118
 • Tui xach du lich TDA117 Tui xach du lich TDA117
 • Tui xach du lich TDA116 Tui xach du lich TDA116
 • Tui xach du lich TDA115 Tui xach du lich TDA115
 • Tui xach du lich TDA114 Tui xach du lich TDA114
 • Tui xach du lich TDA113 Tui xach du lich TDA113
 • Tui xach du lich TDA112 Tui xach du lich TDA112
 • Tui xach du lich TDA111 Tui xach du lich TDA111
 • Tui xach du lich TDA110 Tui xach du lich TDA110
 • Tui xach du lich TDA109 Tui xach du lich TDA109
 • Tui xach du lich TDA108 Tui xach du lich TDA108
 • Tui xach du lich TDA107 Tui xach du lich TDA107
 • Tui xach du lich TDA106 Tui xach du lich TDA106
 • Tui xach du lich TDA105 Tui xach du lich TDA105
 • Tui xach du lich TDA104 Tui xach du lich TDA104
 • Tui xach du lich TDA103 Tui xach du lich TDA103
 • Tui xach du lich TDA102 Tui xach du lich TDA102
 • Tui xach du lich TDA101 Tui xach du lich TDA101
 • Tui xach du lich TD100 Tui xach du lich TD100
 • Tui xach du lich TD99 Tui xach du lich TD99
 • Tui xach du lich TD98 Tui xach du lich TD98
 • Tui xach du lich TD97 Tui xach du lich TD97
 • Tui xach du lich TD96 Tui xach du lich TD96
 • Tui xach du lich TD95 Tui xach du lich TD95
 • Tui xach du lich TD94 Tui xach du lich TD94
 • Tui xach du lich TD93 Tui xach du lich TD93
 • Tui xach du lich TD92 Tui xach du lich TD92
 • Tui xach du lich TD91 Tui xach du lich TD91
 • Tui xach du lich TD90 Tui xach du lich TD90
 • Tui xach du lich TD89 Tui xach du lich TD89
 • Tui xach du lich TD88 Tui xach du lich TD88
 • Tui xach du lich TD87 Tui xach du lich TD87
 • Tui xach du lich TD86 Tui xach du lich TD86
 • Tui xach du lich TD85 Tui xach du lich TD85
 • Tui xach du lich TD84 Tui xach du lich TD84
 • Tui xach du lich TD83 Tui xach du lich TD83
 • Tui xach du lich TD82 Tui xach du lich TD82
 • Tui xach du lich TD81 Tui xach du lich TD81
 • Tui xach du lich TD80 Tui xach du lich TD80
 • Tui xach du lich TD79 Tui xach du lich TD79
 • Tui xach du lich TD78 Tui xach du lich TD78
 • Tui xach du lich TD77 Tui xach du lich TD77
 • Tui xach du lich TD76 Tui xach du lich TD76
 • Tui xach du lich TD75 Tui xach du lich TD75
 • Tui xach du lich TD74 Tui xach du lich TD74
 • Tui xach du lich TD73 Tui xach du lich TD73
 • Tui xach du lich TD72 Tui xach du lich TD72
 • Tui xach du lich TD71 Tui xach du lich TD71
 • Tui xach du lich TD70 Tui xach du lich TD70
 • Tui xach du lich TD69 Tui xach du lich TD69
 • Tui xach du lich TD68 Tui xach du lich TD68
 • Tui xach du lich TD67 Tui xach du lich TD67
 • Tui xach du lich TD66 Tui xach du lich TD66
 • Tui xach du lich TD65 Tui xach du lich TD65
 • Tui xach du lich TD64 Tui xach du lich TD64
 • Tui xach du lich TD63 Tui xach du lich TD63
 • Tui xach du lich TD62 Tui xach du lich TD62
 • Tui xach du lich TD61 Tui xach du lich TD61
 • Tui xach du lich TD60 Tui xach du lich TD60
 • Tui xach du lich TD59 Tui xach du lich TD59
 • Tui xach du lich TD58 Tui xach du lich TD58
 • Tui xach du lich TD57 Tui xach du lich TD57
 • Tui xach du lich TD56 Tui xach du lich TD56
 • Tui xach du lich TD55 Tui xach du lich TD55
 • Tui xach du lich TD54 Tui xach du lich TD54
 • Tui xach du lich TD53 Tui xach du lich TD53
 • Tui xach du lich TD52 Tui xach du lich TD52
 • Tui xach du lich TD51 Tui xach du lich TD51
 • Tui xach du lich TD50 Tui xach du lich TD50
 • Tui xach du lich TD49 Tui xach du lich TD49
 • Tui xach du lich TD48 Tui xach du lich TD48
 • Tui xach du lich TD47 Tui xach du lich TD47
 • Tui xach du lich TD46 Tui xach du lich TD46
 • Tui xach du lich TD45 Tui xach du lich TD45
 • Tui xach du lich TD44 Tui xach du lich TD44
 • Tui xach du lich TD43 Tui xach du lich TD43
 • Tui xach du lich TD42 Tui xach du lich TD42
 • Tui xach du lich TD41 Tui xach du lich TD41
 • Tui xach du lich TD40 Tui xach du lich TD40
 • Tui xach du lich TD39 Tui xach du lich TD39
 • Tui xach du lich TD38 Tui xach du lich TD38
 • Tui xach du lich TD37 Tui xach du lich TD37
 • Tui xach du lich TD36 Tui xach du lich TD36
 • Tui xach du lich TD35 Tui xach du lich TD35
 • Tui xach du lich TD34 Tui xach du lich TD34
 • Tui xach du lich TD33 Tui xach du lich TD33
 • Tui xach du lich TD32 Tui xach du lich TD32
 • Tui xach du lich TD31 Tui xach du lich TD31
 • Tui xach du lich TD30 Tui xach du lich TD30
 • Tui xach du lich TD29 Tui xach du lich TD29
 • Tui xach du lich TD28 Tui xach du lich TD28
 • Tui xach du lich TD27 Tui xach du lich TD27
 • Tui xach du lich TD26 Tui xach du lich TD26
 • Tui xach du lich TD25 Tui xach du lich TD25
 • Tui xach du lich TD24 Tui xach du lich TD24
 • Tui xach du lich TD23 Tui xach du lich TD23
 • Tui xach du lich TD22 Tui xach du lich TD22
 • Tui xach du lich TD21 Tui xach du lich TD21
 • Tui xach du lich TD20 Tui xach du lich TD20
 • Tui xach du lich TD19 Tui xach du lich TD19
 • Tui xach du lich TD18 Tui xach du lich TD18
 • Tui xach du lich TD17 Tui xach du lich TD17
 • Tui xach du lich TD16 Tui xach du lich TD16
 • Tui xach du lich TD15 Tui xach du lich TD15
 • Tui xach du lich TD14 Tui xach du lich TD14
 • Tui xach du lich TD13 Tui xach du lich TD13
 • Tui xach du lich TD12 Tui xach du lich TD12
 • Tui xach du lich TD11 Tui xach du lich TD11
 • Tui xach du lich TD10 Tui xach du lich TD10

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: maybalosaigon@gmail.com

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi (maybalosaigon@gmail.com) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tư vấn và báo giá

 • Email: maybalosaigon@gmail.com
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Túi Xách Du Lịch
5 (100%) 1 vote