200 MẪU BALO QUÀ TẶNG ĐẸP

 Mẫu Balo Quà Tặng Đẹp

 • Balo qua tang BTA199 Balo qua tang BTA199
 • Balo qua tang BTA198 Balo qua tang BTA198
 • Balo qua tang BTA196 Balo qua tang BTA196
 • Balo qua tang BTA197 Balo qua tang BTA197
 • Balo qua tang BTA195 Balo qua tang BTA195
 • Balo qua tang BTA194 Balo qua tang BTA194
 • Balo qua tang BTA193 Balo qua tang BTA193
 • Balo qua tang BTA192 Balo qua tang BTA192
 • Balo qua tang BTA190 Balo qua tang BTA190
 • Balo qua tang BTA191 Balo qua tang BTA191
 • Balo qua tang BTA189 Balo qua tang BTA189
 • Balo qua tang BTA188 Balo qua tang BTA188
 • Balo qua tang BTA187 Balo qua tang BTA187
 • Balo qua tang BTA186 Balo qua tang BTA186
 • Balo qua tang BTA185 Balo qua tang BTA185
 • Balo qua tang BTA184 Balo qua tang BTA184
 • Balo qua tang BTA183 Balo qua tang BTA183
 • Balo qua tang BTA182 Balo qua tang BTA182
 • Balo qua tang BTA181 Balo qua tang BTA181
 • Balo qua tang BTA180 Balo qua tang BTA180
 • Balo qua tang BTA179 Balo qua tang BTA179
 • Balo qua tang BTA178 Balo qua tang BTA178
 • Balo qua tang BTA177 Balo qua tang BTA177
 • Balo qua tang BTA176 Balo qua tang BTA176
 • Balo qua tang BTA175 Balo qua tang BTA175
 • Balo qua tang BTA174 Balo qua tang BTA174
 • Balo qua tang BTA173 Balo qua tang BTA173
 • Balo qua tang BTA172 Balo qua tang BTA172
 • Balo qua tang BTA171 Balo qua tang BTA171
 • Balo qua tang BTA170 Balo qua tang BTA170
 • Balo qua tang BTA169 Balo qua tang BTA169
 • Balo qua tang BTA168 Balo qua tang BTA168
 • Balo qua tang BTA167 Balo qua tang BTA167
 • Balo qua tang BTA166 Balo qua tang BTA166
 • Balo qua tang BTA165 Balo qua tang BTA165
 • Balo qua tang BTA164 Balo qua tang BTA164
 • Balo qua tang BTA163 Balo qua tang BTA163
 • Balo qua tang BTA162 Balo qua tang BTA162
 • Balo qua tang BTA161 Balo qua tang BTA161
 • Balo qua tang BTA160 Balo qua tang BTA160
 • Balo qua tang BTA159 Balo qua tang BTA159
 • Balo qua tang BTA158 Balo qua tang BTA158
 • Balo qua tang BTA157 Balo qua tang BTA157
 • Balo qua tang BTA156 Balo qua tang BTA156
 • Balo qua tang BTA155 Balo qua tang BTA155
 • Balo qua tang BTA154 Balo qua tang BTA154
 • Balo qua tang BTA153 Balo qua tang BTA153
 • Balo qua tang BTA152 Balo qua tang BTA152
 • Balo qua tang BTA151 Balo qua tang BTA151
 • Balo qua tang BTA150 Balo qua tang BTA150
 • Balo qua tang BTA149 Balo qua tang BTA149
 • Balo qua tang BTA148 Balo qua tang BTA148
 • Balo qua tang BTA147 Balo qua tang BTA147
 • Balo qua tang BTA146 Balo qua tang BTA146
 • Balo qua tang BTA145 Balo qua tang BTA145
 • Balo qua tang BTA144 Balo qua tang BTA144
 • Balo qua tang BTA143 Balo qua tang BTA143
 • Balo qua tang BTA142 Balo qua tang BTA142
 • Balo qua tang BTA141 Balo qua tang BTA141
 • Balo qua tang BTA140 Balo qua tang BTA140
 • Balo qua tang BTA139 Balo qua tang BTA139
 • Balo qua tang BTA138 Balo qua tang BTA138
 • Balo qua tang BTA137 Balo qua tang BTA137
 • Balo qua tang BTA136 Balo qua tang BTA136
 • Balo qua tang BTA135 Balo qua tang BTA135
 • Balo qua tang BTA134 Balo qua tang BTA134
 • Balo qua tang BTA133 Balo qua tang BTA133
 • Balo qua tang BTA132 Balo qua tang BTA132
 • Balo qua tang BTA131 Balo qua tang BTA131
 • Balo qua tang BTA130 Balo qua tang BTA130
 • Balo qua tang BTA129 Balo qua tang BTA129
 • Balo qua tang BTA128 Balo qua tang BTA128
 • Balo qua tang BTA127 Balo qua tang BTA127
 • Balo qua tang BTA126 Balo qua tang BTA126
 • Balo qua tang BTA125 Balo qua tang BTA125
 • Balo qua tang BTA124 Balo qua tang BTA124
 • Balo qua tang BTA123 Balo qua tang BTA123
 • Balo qua tang BTA122 Balo qua tang BTA122
 • Balo qua tang BTA121 Balo qua tang BTA121
 • Balo qua tang BTA120 Balo qua tang BTA120
 • Balo qua tang BTA119 Balo qua tang BTA119
 • Balo qua tang BTA118 Balo qua tang BTA118
 • Balo qua tang BTA117 Balo qua tang BTA117
 • Balo qua tang BTA116 Balo qua tang BTA116
 • Balo qua tang BTA115 Balo qua tang BTA115
 • Balo qua tang BTS288 Balo qua tang BTS288
 • Balo qua tang BTA113 Balo qua tang BTA113
 • Balo qua tang BTA112 Balo qua tang BTA112
 • Balo qua tang BTA111 Balo qua tang BTA111
 • Balo qua tang BTA110 Balo qua tang BTA110
 • Balo qua tang BTA109 Balo qua tang BTA109
 • Balo qua tang BTA108 Balo qua tang BTA108
 • Balo qua tang BTA107 Balo qua tang BTA107
 • Balo qua tang BTA106 Balo qua tang BTA106
 • Balo qua tang BTA105 Balo qua tang BTA105
 • Balo qua tang BTA104 Balo qua tang BTA104
 • Balo qua tang BTA103 Balo qua tang BTA103
 • Balo qua tang BTA102 Balo qua tang BTA102
 • Balo qua tang BTA101 Balo qua tang BTA101
 • Balo qua tang BTA100 Balo qua tang BTA100
 • Balo qua tang BT99 Balo qua tang BT99
 • Balo qua tang BT98 Balo qua tang BT98
 • Balo qua tang BT97 Balo qua tang BT97
 • Balo qua tang BT96 Balo qua tang BT96
 • Balo qua tang BT95 Balo qua tang BT95
 • Balo qua tang BT94 Balo qua tang BT94
 • Balo qua tang BT93 Balo qua tang BT93
 • Balo qua tang BT92 Balo qua tang BT92
 • Balo qua tang BT91 Balo qua tang BT91
 • Balo qua tang BT90 Balo qua tang BT90
 • Balo qua tang BT89 Balo qua tang BT89
 • Balo qua tang BT88 Balo qua tang BT88
 • Balo qua tang BT87 Balo qua tang BT87
 • Balo qua tang BT86 Balo qua tang BT86
 • Balo qua tang BT85 Balo qua tang BT85
 • Balo qua tang BT84 Balo qua tang BT84
 • Balo qua tang BT83 Balo qua tang BT83
 • Balo qua tang BT82 Balo qua tang BT82
 • Balo qua tang BT81 Balo qua tang BT81
 • Balo qua tang BT80 Balo qua tang BT80
 • Balo qua tang BT79 Balo qua tang BT79
 • Balo qua tang BT78 Balo qua tang BT78
 • Balo qua tang BT77 Balo qua tang BT77
 • Balo qua tang BT76 Balo qua tang BT76
 • Balo qua tang BT75 Balo qua tang BT75
 • Balo qua tang BT74 Balo qua tang BT74
 • Balo qua tang BT73 Balo qua tang BT73
 • Balo qua tang BT72 Balo qua tang BT72
 • Balo qua tang BT71 Balo qua tang BT71
 • Balo qua tang BT70 Balo qua tang BT70
 • Balo qua tang BT69 Balo qua tang BT69
 • Balo qua tang BT68 Balo qua tang BT68
 • Balo qua tang BT67 Balo qua tang BT67
 • Balo qua tang BT66 Balo qua tang BT66
 • Balo qua tang BT65 Balo qua tang BT65
 • Balo qua tang BT64 Balo qua tang BT64
 • Balo qua tang BT63 Balo qua tang BT63
 • Balo qua tang BT62 Balo qua tang BT62
 • Balo qua tang BT61 Balo qua tang BT61
 • Balo qua tang BT60 Balo qua tang BT60
 • Balo qua tang BT59 Balo qua tang BT59
 • Balo qua tang BT58 Balo qua tang BT58
 • Balo qua tang BT57 Balo qua tang BT57
 • Balo qua tang BT56 Balo qua tang BT56
 • Balo qua tang BT55 Balo qua tang BT55
 • Balo qua tang BT54 Balo qua tang BT54
 • Balo qua tang BT53 Balo qua tang BT53
 • Balo qua tang BT52 Balo qua tang BT52
 • Balo qua tang BT51 Balo qua tang BT51
 • Balo qua tang BT50 Balo qua tang BT50
 • Balo qua tang BT49 Balo qua tang BT49
 • Balo qua tang BT48 Balo qua tang BT48
 • Balo qua tang BT47 Balo qua tang BT47
 • Balo qua tang BT46 Balo qua tang BT46
 • Balo qua tang BT45 Balo qua tang BT45
 • Balo qua tang BT44 Balo qua tang BT44
 • Balo qua tang BT43 Balo qua tang BT43
 • Balo qua tang BT42 Balo qua tang BT42
 • Balo qua tang BT41 Balo qua tang BT41
 • Balo qua tang BT40 Balo qua tang BT40
 • Balo qua tang BT39 Balo qua tang BT39
 • Balo qua tang BT38 Balo qua tang BT38
 • Balo qua tang BT37 Balo qua tang BT37
 • Balo qua tang BT36 Balo qua tang BT36
 • Balo qua tang BT35 Balo qua tang BT35
 • Balo qua tang BT34 Balo qua tang BT34
 • Balo qua tang BT33 Balo qua tang BT33
 • Balo qua tang BT32 Balo qua tang BT32
 • Balo qua tang BT31 Balo qua tang BT31
 • Balo qua tang BT30 Balo qua tang BT30
 • Balo qua tang BT29 Balo qua tang BT29
 • Balo qua tang BT28 Balo qua tang BT28
 • Balo qua tang BT27 Balo qua tang BT27
 • Balo qua tang BT26 Balo qua tang BT26
 • Balo qua tang BT25 Balo qua tang BT25
 • Balo qua tang BT24 Balo qua tang BT24
 • Balo qua tang BT23 Balo qua tang BT23
 • Balo qua tang BT22 Balo qua tang BT22
 • Balo qua tang BT21 Balo qua tang BT21
 • Balo qua tang BT20 Balo qua tang BT20
 • Balo qua tang BT19 Balo qua tang BT19
 • Balo qua tang BT18 Balo qua tang BT18
 • Balo qua tang BT17 Balo qua tang BT17
 • Balo qua tang BT16 Balo qua tang BT16
 • Balo qua tang BT15 Balo qua tang BT15
 • Balo qua tang BT14 Balo qua tang BT14
 • Balo qua tang BT13 Balo qua tang BT13
 • Balo qua tang BT12 Balo qua tang BT12
 • Balo qua tang BT11 Balo qua tang BT11
 • Balo qua tang BT10 Balo qua tang BT10
 • Balo qua tang BT09 Balo qua tang BT09
 • Balo qua tang BT08 Balo qua tang BT08
 • Balo qua tang BT07 Balo qua tang BT07
 • Balo qua tang BT06 Balo qua tang BT06
 • Balo qua tang BT04 Balo qua tang BT04
 • Balo qua tang BT05 Balo qua tang BT05
 • Balo qua tang BT01 Balo qua tang BT01
 • Balo qua tang BT03 Balo qua tang BT03
 • Balo qua tang BT02 Balo qua tang BT02
 • Balo qua tang BTA114 Balo qua tang BTA114

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: maybalosaigon@gmail.com

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi (maybalosaigon@gmail.com) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tư vấn và báo giá

 • Email: maybalosaigon@gmail.com
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Balo Quà Tặng
5 (100%) 1 vote