MẪU TÚI VẢI KHÔNG DỆT – TÚI VẢI BỐ

 Mẫu Túi Vải

 • TVKD MC98 TVKD MC98
 • TVKD MC96 TVKD MC96
 • TVKD MC146 TVKD MC146
 • TVKD MC145 TVKD MC145
 • TVKD MC144 TVKD MC144
 • TVKD MC143 TVKD MC143
 • TVKD MC142 TVKD MC142
 • TVKD MC141 TVKD MC141
 • TVKD MC140 TVKD MC140
 • TVKD MC139 TVKD MC139
 • TVKD MC138 TVKD MC138
 • TVKD MC137 TVKD MC137
 • TVKD MC136 TVKD MC136
 • TVKD MC135 TVKD MC135
 • TVKD MC134 TVKD MC134
 • TVKD MC133 TVKD MC133
 • TVKD MC132 TVKD MC132
 • TVKD MC131 TVKD MC131
 • TVKD MC130 TVKD MC130
 • TVKD MC129 TVKD MC129
 • TVKD MC128 TVKD MC128
 • TVKD MC127 TVKD MC127
 • TVKD MC126 TVKD MC126
 • TVKD MC125 TVKD MC125
 • TVKD MC124 TVKD MC124
 • TVKD MC123 TVKD MC123
 • TVKD MC122 TVKD MC122
 • TVKD MC121 TVKD MC121
 • TVKD MC120 TVKD MC120
 • TVKD MC119 TVKD MC119
 • TVKD MC118 TVKD MC118
 • TVKD MC117 TVKD MC117
 • TVKD MC116 TVKD MC116
 • TVKD MC115 TVKD MC115
 • TVKD MC114 TVKD MC114
 • TVKD MC113 TVKD MC113
 • TVKD MC112 TVKD MC112
 • TVKD MC111 TVKD MC111
 • TVKD MC110 TVKD MC110
 • TVKD MC109 TVKD MC109
 • TVKD MC108 TVKD MC108
 • TVKD MC107 TVKD MC107
 • TVKD MC106 TVKD MC106
 • TVKD MC105 TVKD MC105
 • TVKD MC104 TVKD MC104
 • TVKD MC103 TVKD MC103
 • TVKD MC102 TVKD MC102
 • TVKD MC101 TVKD MC101
 • TVKD MC100 TVKD MC100
 • TVKD MC99 TVKD MC99
 • TVKD MC98 TVKD MC98
 • TVKD MC97 TVKD MC97
 • TVKD MC96 TVKD MC96
 • TVKD MC95 TVKD MC95
 • TVKD MC94 TVKD MC94
 • TVKD MC93 TVKD MC93
 • TVKD MC92 TVKD MC92
 • TVKD MC91 TVKD MC91
 • TVKD MC90 TVKD MC90
 • TVKD MC89 TVKD MC89
 • TVKD MC88 TVKD MC88
 • TVKD MC87 TVKD MC87
 • TVKD MC86 TVKD MC86
 • TVKD MC85 TVKD MC85
 • TVKD MC84 TVKD MC84
 • TVKD MC83 TVKD MC83
 • TVKD MC82 TVKD MC82
 • TVKD MC81 TVKD MC81
 • TVKD MC80 TVKD MC80
 • TVKD MC79 TVKD MC79
 • TVKD MC78 TVKD MC78
 • TVKD MC77 TVKD MC77
 • TVKD MC76 TVKD MC76
 • TVKD MC75 TVKD MC75
 • TVKD MC74 TVKD MC74
 • TVKD MC73 TVKD MC73
 • TVKD MC72 TVKD MC72
 • TVKD MC71 TVKD MC71
 • TVKD MC70 TVKD MC70
 • TVKD MC69 TVKD MC69
 • TVKD MC68 TVKD MC68
 • TVKD MC67 TVKD MC67
 • TVKD MC66 TVKD MC66
 • TVKD MC65 TVKD MC65
 • TVKD MC64 TVKD MC64
 • TVKD MC63 TVKD MC63
 • TVKD MC62 TVKD MC62
 • TVKD MC61 TVKD MC61
 • TVKD MC60 TVKD MC60
 • TVKD MC59 TVKD MC59
 • TVKD MC58 TVKD MC58
 • TVKD MC57 TVKD MC57
 • TVKD MC56 TVKD MC56
 • TVKD MC55 TVKD MC55
 • TVKD MC54 TVKD MC54
 • TVKD MC53 TVKD MC53
 • TVKD MC52 TVKD MC52
 • TVKD MC51 TVKD MC51
 • TVKD MC50 TVKD MC50
 • TVKD MC49 TVKD MC49
 • TVKD MC48 TVKD MC48
 • TVKD MC47 TVKD MC47
 • TVKD MC46 TVKD MC46
 • TVKD MC45 TVKD MC45
 • TVKD MC44 TVKD MC44
 • TVKD MC43 TVKD MC43
 • TVKD MC42 TVKD MC42
 • TVKD MC41 TVKD MC41
 • TVKD MC40 TVKD MC40
 • TVKD MC39 TVKD MC39
 • TVKD MC38 TVKD MC38
 • TVKD MC37 TVKD MC37
 • TVKD MC36 TVKD MC36
 • TVKD MC35 TVKD MC35
 • TVKD MC34 TVKD MC34
 • TVKD MC33 TVKD MC33
 • TVKD MC32 TVKD MC32
 • TVKD MC31 TVKD MC31
 • TVKD MC30 TVKD MC30
 • TVKD MC29 TVKD MC29
 • TVKD MC28 TVKD MC28
 • TVKD MC27 TVKD MC27
 • TVKD MC26 TVKD MC26
 • TVKD MC25 TVKD MC25
 • TVKD MC24 TVKD MC24
 • TVKD MC23 TVKD MC23
 • TVKD MC22 TVKD MC22
 • TVKD MC21 TVKD MC21
 • TVKD MC20 TVKD MC20
 • TVKD MC19 TVKD MC19
 • TVKD MC18 TVKD MC18
 • TVKD MC17 TVKD MC17
 • TVKD MC16 TVKD MC16
 • TVKD MC15 TVKD MC15
 • TVKD MC14 TVKD MC14
 • TVKD MC13 TVKD MC13
 • TVKD MC12 TVKD MC12
 • TVKD MC11 TVKD MC11
 • TVKD MC10 TVKD MC10
 • TVKD MC09 TVKD MC09
 • TVKD MC08 TVKD MC08
 • TVKD MC07 TVKD MC07
 • TVKD MC06 TVKD MC06
 • TVKD MC05 TVKD MC05
 • TVKD MC04 TVKD MC04
 • TVKD MC03 TVKD MC03
 • TVKD MC02 TVKD MC02
 • TVKD MC01 TVKD MC01
 • TUI VẢI MAY VIỀN 87 TUI VẢI MAY VIỀN 87
 • TUI VẢI MAY VIỀN 86 TUI VẢI MAY VIỀN 86
 • TUI VẢI MAY VIỀN 85 TUI VẢI MAY VIỀN 85
 • TUI VẢI MAY VIỀN 84 TUI VẢI MAY VIỀN 84
 • TUI VẢI MAY VIỀN 83 TUI VẢI MAY VIỀN 83
 • TUI VẢI MAY VIỀN 82 TUI VẢI MAY VIỀN 82
 • TUI VẢI MAY VIỀN 81 TUI VẢI MAY VIỀN 81
 • TUI VẢI MAY VIỀN 80 TUI VẢI MAY VIỀN 80
 • TUI VẢI MAY VIỀN 79 TUI VẢI MAY VIỀN 79
 • TUI VẢI MAY VIỀN 78 TUI VẢI MAY VIỀN 78
 • TUI VẢI MAY VIỀN 77 TUI VẢI MAY VIỀN 77
 • TUI VẢI MAY VIỀN 76 TUI VẢI MAY VIỀN 76
 • TUI VẢI MAY VIỀN 75 TUI VẢI MAY VIỀN 75
 • TUI VẢI MAY VIỀN 74 TUI VẢI MAY VIỀN 74
 • TUI VẢI MAY VIỀN 73 TUI VẢI MAY VIỀN 73
 • TUI VẢI MAY VIỀN 72 TUI VẢI MAY VIỀN 72
 • TUI VẢI MAY VIỀN 71 TUI VẢI MAY VIỀN 71
 • TUI VẢI MAY VIỀN 70 TUI VẢI MAY VIỀN 70
 • TUI VẢI MAY VIỀN 69 TUI VẢI MAY VIỀN 69
 • TUI VẢI MAY VIỀN 68 TUI VẢI MAY VIỀN 68
 • TUI VẢI MAY VIỀN 67 TUI VẢI MAY VIỀN 67
 • TUI VẢI MAY VIỀN 66 TUI VẢI MAY VIỀN 66
 • TUI VẢI MAY VIỀN 65 TUI VẢI MAY VIỀN 65
 • TUI VẢI MAY VIỀN 64 TUI VẢI MAY VIỀN 64
 • TUI VẢI MAY VIỀN 63 TUI VẢI MAY VIỀN 63
 • TUI VẢI MAY VIỀN 62 TUI VẢI MAY VIỀN 62
 • TUI VẢI MAY VIỀN 61 TUI VẢI MAY VIỀN 61
 • TUI VẢI MAY VIỀN 60 TUI VẢI MAY VIỀN 60
 • TUI VẢI MAY VIỀN 59 TUI VẢI MAY VIỀN 59
 • TUI VẢI MAY VIỀN 58 TUI VẢI MAY VIỀN 58
 • TUI VẢI MAY VIỀN 57 TUI VẢI MAY VIỀN 57
 • TUI VẢI MAY VIỀN 56 TUI VẢI MAY VIỀN 56
 • TUI VẢI MAY VIỀN 55 TUI VẢI MAY VIỀN 55
 • TUI VẢI MAY VIỀN 54 TUI VẢI MAY VIỀN 54
 • TUI VẢI MAY VIỀN 53 TUI VẢI MAY VIỀN 53
 • TUI VẢI MAY VIỀN 52 TUI VẢI MAY VIỀN 52
 • TUI VẢI MAY VIỀN 51 TUI VẢI MAY VIỀN 51
 • TUI VẢI MAY VIỀN 50 TUI VẢI MAY VIỀN 50
 • TUI VẢI MAY VIỀN 49 TUI VẢI MAY VIỀN 49
 • TUI VẢI MAY VIỀN 48 TUI VẢI MAY VIỀN 48
 • TUI VẢI MAY VIỀN 47 TUI VẢI MAY VIỀN 47
 • TUI VẢI MAY VIỀN 46 TUI VẢI MAY VIỀN 46
 • TUI VẢI MAY VIỀN 45 TUI VẢI MAY VIỀN 45
 • TUI VẢI MAY VIỀN 44 TUI VẢI MAY VIỀN 44
 • TUI VẢI MAY VIỀN 43 TUI VẢI MAY VIỀN 43
 • TUI VẢI MAY VIỀN 42 TUI VẢI MAY VIỀN 42
 • TUI VẢI MAY VIỀN 41 TUI VẢI MAY VIỀN 41
 • TUI VẢI MAY VIỀN 40 TUI VẢI MAY VIỀN 40
 • TUI VẢI MAY VIỀN 39 TUI VẢI MAY VIỀN 39
 • TUI VẢI MAY VIỀN 38 TUI VẢI MAY VIỀN 38
 • TUI VẢI MAY VIỀN 37 TUI VẢI MAY VIỀN 37
 • TUI VẢI MAY VIỀN 36 TUI VẢI MAY VIỀN 36
 • TUI VẢI MAY VIỀN 35 TUI VẢI MAY VIỀN 35
 • TUI VẢI MAY VIỀN 34 TUI VẢI MAY VIỀN 34
 • TUI VẢI MAY VIỀN 33 TUI VẢI MAY VIỀN 33
 • TUI VẢI MAY VIỀN 32 TUI VẢI MAY VIỀN 32
 • TUI VẢI MAY VIỀN 31 TUI VẢI MAY VIỀN 31
 • TUI VẢI MAY VIỀN 30 TUI VẢI MAY VIỀN 30
 • TUI VẢI MAY VIỀN 29 TUI VẢI MAY VIỀN 29
 • TUI VẢI MAY VIỀN 28 TUI VẢI MAY VIỀN 28
 • TUI VẢI MAY VIỀN 27 TUI VẢI MAY VIỀN 27
 • TUI VẢI MAY VIỀN 26 TUI VẢI MAY VIỀN 26
 • TUI VẢI MAY VIỀN 25 TUI VẢI MAY VIỀN 25
 • TUI VẢI MAY VIỀN 24 TUI VẢI MAY VIỀN 24
 • TUI VẢI MAY VIỀN 23 TUI VẢI MAY VIỀN 23
 • TUI VẢI MAY VIỀN 22 TUI VẢI MAY VIỀN 22
 • TUI VẢI MAY VIỀN 21 TUI VẢI MAY VIỀN 21
 • TUI VẢI MAY VIỀN 20 TUI VẢI MAY VIỀN 20
 • TUI VẢI MAY VIỀN 19 TUI VẢI MAY VIỀN 19
 • TUI VẢI MAY VIỀN 18 TUI VẢI MAY VIỀN 18
 • TUI VẢI MAY VIỀN 17 TUI VẢI MAY VIỀN 17
 • TUI VẢI MAY VIỀN 16 TUI VẢI MAY VIỀN 16
 • TUI VẢI MAY VIỀN 15 TUI VẢI MAY VIỀN 15
 • TUI VẢI MAY VIỀN 14 TUI VẢI MAY VIỀN 14
 • TUI VẢI MAY VIỀN 13 TUI VẢI MAY VIỀN 13
 • TUI VẢI MAY VIỀN 12 TUI VẢI MAY VIỀN 12
 • TUI VẢI MAY VIỀN 11 TUI VẢI MAY VIỀN 11
 • TUI VẢI MAY VIỀN 10 TUI VẢI MAY VIỀN 10
 • TUI VẢI MAY VIỀN 09 TUI VẢI MAY VIỀN 09
 • TUI VẢI MAY VIỀN 08 TUI VẢI MAY VIỀN 08
 • TUI VẢI MAY VIỀN 07 TUI VẢI MAY VIỀN 07
 • TUI VẢI MAY VIỀN 06 TUI VẢI MAY VIỀN 06
 • TUI VẢI MAY VIỀN 05 TUI VẢI MAY VIỀN 05
 • TUI VẢI MAY VIỀN 04 TUI VẢI MAY VIỀN 04
 • TUI VẢI MAY VIỀN 03 TUI VẢI MAY VIỀN 03
 • TUI VẢI MAY VIỀN 02 TUI VẢI MAY VIỀN 02
 • TUI VẢI MAY VIỀN 01 TUI VẢI MAY VIỀN 01
 • TVKD KQ30 TVKD KQ30
 • TVKD KQ29 TVKD KQ29
 • TVKD KQ28 TVKD KQ28
 • TVKD KQ27 TVKD KQ27
 • TVKD KQ26 TVKD KQ26
 • TVKD KQ25 TVKD KQ25
 • TVKD KQ24 TVKD KQ24
 • TVKD KQ23 TVKD KQ23
 • TVKD KQ22 TVKD KQ22
 • TVKD KQ21 TVKD KQ21
 • TVKD KQ20 TVKD KQ20
 • TVKD KQ19 TVKD KQ19
 • TVKD KQ18 TVKD KQ18
 • TVKD KQ17 TVKD KQ17
 • TVKD KQ16 TVKD KQ16
 • TVKD KQ15 TVKD KQ15
 • TVKD KQ14 TVKD KQ14
 • TVKD KQ13 TVKD KQ13
 • TVKD KQ12 TVKD KQ12
 • TVKD KQ11 TVKD KQ11
 • TVKD KQ10 TVKD KQ10
 • TVKD KQ09 TVKD KQ09
 • TVKD KQ08 TVKD KQ08
 • TVKD KQ07 TVKD KQ07
 • TVKD KQ06 TVKD KQ06
 • TVKD KQ05 TVKD KQ05
 • TVKD KQ04 TVKD KQ04
 • TVKD KQ03 TVKD KQ03
 • TVKD KQ02 TVKD KQ02
 • TVKD KQ01 TVKD KQ01
 • TV DR37 TV DR37
 • TV DR36 TV DR36
 • TV DR35 TV DR35
 • TV DR34 TV DR34
 • TV DR33 TV DR33
 • TV DR32 TV DR32
 • TV DR31 TV DR31
 • TV DR30 TV DR30
 • TV DR29 TV DR29
 • TV DR28 TV DR28
 • TV DR27 TV DR27
 • TV DR26 TV DR26
 • TV DR25 TV DR25
 • TV DR24 TV DR24
 • TV DR23 TV DR23
 • TV DR22 TV DR22
 • TV DR21 TV DR21
 • TV DR20 TV DR20
 • TV DR19 TV DR19
 • TV DR18 TV DR18
 • TV DR17 TV DR17
 • TV DR16 TV DR16
 • TV DR15 TV DR15
 • TV DR14 TV DR14
 • TV DR13 TV DR13
 • TV DR12 TV DR12
 • TV DR11 TV DR11
 • TV DR10 TV DR10
 • TV DR09 TV DR09
 • TV DR08 TV DR08
 • TV DR07 TV DR07
 • TV DR06 TV DR06
 • TV DR05 TV DR05
 • TV DR04 TV DR04
 • TV DR03 TV DR03
 • TV DR02 TV DR02
 • TV DR01 TV DR01
 • TVB TB47 TVB TB47
 • TVB TB46 TVB TB46
 • TVB TB45 TVB TB45
 • TVB TB44 TVB TB44
 • TVB TB43 TVB TB43
 • TVB TB42 TVB TB42
 • TVB TB41 TVB TB41
 • TVB TB40 TVB TB40
 • TVB TB39 TVB TB39
 • TVB TB38 TVB TB38
 • TVB TB37 TVB TB37
 • TVB TB36 TVB TB36
 • TVB TB35 TVB TB35
 • TVB TB34 TVB TB34
 • TVB TB33 TVB TB33
 • TVB TB32 TVB TB32
 • TVB TB31 TVB TB31
 • TVB TB30 TVB TB30
 • TVB TB29 TVB TB29
 • TVB TB28 TVB TB28
 • TVB TB27 TVB TB27
 • TVB TB26 TVB TB26
 • TVB TB25 TVB TB25
 • TVB TB24 TVB TB24
 • TVB TB23 TVB TB23
 • TVB TB22 TVB TB22
 • TVB TB21 TVB TB21
 • TVB TB20 TVB TB20
 • TVB TB19 TVB TB19
 • TVB TB18 TVB TB18
 • TVB TB17 TVB TB17
 • TVB TB16 TVB TB16
 • TVB TB15 TVB TB15
 • TVB TB14 TVB TB14
 • TVB TB13 TVB TB13
 • TVB TB12 TVB TB12
 • TVB TB11 TVB TB11
 • TVB TB10 TVB TB10
 • TVB TB09 TVB TB09
 • TVB TB08 TVB TB08
 • TVB TB07 TVB TB07
 • TVB TB06 TVB TB06
 • TVB TB05 TVB TB05
 • TVB TB04 TVB TB04
 • TVB TB03 TVB TB03
 • TVB TB02 TVB TB02
 • TVB TB01 TVB TB01

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: [email protected]

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi ([email protected]) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

—————————————————————————————————-

Tư vấn và báo giá

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

Mẫu Túi Vải Không Dệt – Túi Vải Bố
5 (100%) 1 vote