400 MẪU BALO QUÀ TẶNG MỚI

 Mẫu Balo Quà Tặng Mới

 • Balo Quà Tặng BTS383 Balo Quà Tặng BTS383
 • Balo Quà Tặng BTS382 Balo Quà Tặng BTS382
 • Balo Quà Tặng BTS381 Balo Quà Tặng BTS381
 • Balo Quà Tặng BTS380 Balo Quà Tặng BTS380
 • Balo Quà Tặng BTS379 Balo Quà Tặng BTS379
 • Balo Quà Tặng BTS378 Balo Quà Tặng BTS378
 • Balo Quà Tặng BTS377 Balo Quà Tặng BTS377
 • Balo Quà Tặng BTS376 Balo Quà Tặng BTS376
 • Balo Quà Tặng BTS375 Balo Quà Tặng BTS375
 • Balo Quà Tặng BTS374 Balo Quà Tặng BTS374
 • Balo Quà Tặng BTS373 Balo Quà Tặng BTS373
 • Balo Quà Tặng BTS372 Balo Quà Tặng BTS372
 • Balo Quà Tặng BTS371 Balo Quà Tặng BTS371
 • Balo Quà Tặng BTS370 Balo Quà Tặng BTS370
 • Balo Quà Tặng BTS369 Balo Quà Tặng BTS369
 • Balo Quà Tặng BTS368 Balo Quà Tặng BTS368
 • Balo Quà Tặng BTS367 Balo Quà Tặng BTS367
 • Balo Quà Tặng BTS366 Balo Quà Tặng BTS366
 • Balo Quà Tặng BTS365 Balo Quà Tặng BTS365
 • Balo Quà Tặng BTS362 Balo Quà Tặng BTS362
 • Balo Quà Tặng BTS361 Balo Quà Tặng BTS361
 • Balo Quà Tặng BTS360 Balo Quà Tặng BTS360
 • Balo Quà Tặng BTS359 Balo Quà Tặng BTS359
 • Balo Quà Tặng BTS358 Balo Quà Tặng BTS358
 • Balo Quà Tặng BTS356 Balo Quà Tặng BTS356
 • Balo Quà Tặng BTS355 Balo Quà Tặng BTS355
 • Balo Quà Tặng BTS364 Balo Quà Tặng BTS364
 • Balo Quà Tặng BTS363 Balo Quà Tặng BTS363
 • Balo Quà Tặng BTS360 Balo Quà Tặng BTS360
 • Balo Quà Tặng BTS357 Balo Quà Tặng BTS357
 • Balo Quà Tặng BTS354 Balo Quà Tặng BTS354
 • Balo Quà Tặng BTS353 Balo Quà Tặng BTS353
 • Balo Quà Tặng BTS345 Balo Quà Tặng BTS345
 • Balo Quà Tặng BTS344 Balo Quà Tặng BTS344
 • Balo Quà Tặng BTS342 Balo Quà Tặng BTS342
 • Balo Quà Tặng BTS341 Balo Quà Tặng BTS341
 • Balo Quà Tặng BTS344 Balo Quà Tặng BTS344
 • Balo Quà Tặng BTS340 Balo Quà Tặng BTS340
 • Balo Quà Tặng BTS336 Balo Quà Tặng BTS336
 • Balo Quà Tặng BTS331 Balo Quà Tặng BTS331
 • Balo Quà Tặng BTS332 Balo Quà Tặng BTS332
 • Balo Quà Tặng BTS333 Balo Quà Tặng BTS333
 • Balo Quà Tặng BTS335 Balo Quà Tặng BTS335
 • Balo Quà Tặng BTS329 Balo Quà Tặng BTS329
 • Balo Quà Tặng BTS324 Balo Quà Tặng BTS324
 • Balo Quà Tặng BTS327 Balo Quà Tặng BTS327
 • Balo Quà Tặng BTS323 Balo Quà Tặng BTS323
 • Balo Quà Tặng BTS324 Balo Quà Tặng BTS324
 • Balo Quà Tặng BTS330 Balo Quà Tặng BTS330
 • Balo Quà Tặng BTS328 Balo Quà Tặng BTS328
 • Balo Quà Tặng BTS318 Balo Quà Tặng BTS318
 • Balo Quà Tặng BTS317 Balo Quà Tặng BTS317
 • Balo Quà Tặng BTS311 Balo Quà Tặng BTS311
 • Balo Quà Tặng BTS316 Balo Quà Tặng BTS316
 • Balo Quà Tặng BTS333 Balo Quà Tặng BTS333
 • Balo Quà Tặng BTS331 Balo Quà Tặng BTS331
 • Balo Quà Tặng BTS326 Balo Quà Tặng BTS326
 • Balo Quà Tặng BTS325 Balo Quà Tặng BTS325
 • Balo Quà Tặng BTS247 Balo Quà Tặng BTS247
 • Balo Quà Tặng BTS265 Balo Quà Tặng BTS265
 • Balo Quà Tặng BTS268 Balo Quà Tặng BTS268
 • Balo Quà Tặng BTS253 Balo Quà Tặng BTS253
 • Balo Quà Tặng BTS252 Balo Quà Tặng BTS252
 • Balo Quà Tặng BTS249 Balo Quà Tặng BTS249
 • Balo Quà Tặng BTS254 Balo Quà Tặng BTS254
 • Balo Quà Tặng BTS252 Balo Quà Tặng BTS252
 • Balo Quà Tặng BTS248 Balo Quà Tặng BTS248
 • Balo Quà Tặng BTS241 Balo Quà Tặng BTS241
 • Balo Quà Tặng BTS239 Balo Quà Tặng BTS239
 • Balo Quà Tặng BTS242 Balo Quà Tặng BTS242
 • Balo Quà Tặng BTS244 Balo Quà Tặng BTS244
 • Balo Quà Tặng BTS243 Balo Quà Tặng BTS243
 • Balo Quà Tặng BTS238 Balo Quà Tặng BTS238
 • Balo Quà Tặng BTS236 Balo Quà Tặng BTS236
 • Balo Quà Tặng BTS234 Balo Quà Tặng BTS234
 • Balo Quà Tặng BTS233 Balo Quà Tặng BTS233
 • Balo Quà Tặng BTS232 Balo Quà Tặng BTS232
 • Balo Quà Tặng BTS231 Balo Quà Tặng BTS231
 • Balo Quà Tặng BTS230 Balo Quà Tặng BTS230
 • Balo Quà Tặng BTS229 Balo Quà Tặng BTS229
 • Balo Quà Tặng BTS228 Balo Quà Tặng BTS228
 • Balo Quà Tặng BTS227 Balo Quà Tặng BTS227
 • Balo Quà Tặng BTS226 Balo Quà Tặng BTS226
 • Balo Quà Tặng BTS225 Balo Quà Tặng BTS225
 • Balo Quà Tặng BTS224 Balo Quà Tặng BTS224
 • Balo Quà Tặng BTS223 Balo Quà Tặng BTS223
 • Balo Quà Tặng BTS222 Balo Quà Tặng BTS222
 • Balo Quà Tặng BTS221 Balo Quà Tặng BTS221
 • Balo Quà Tặng BTS220 Balo Quà Tặng BTS220
 • Balo Quà Tặng BTS219 Balo Quà Tặng BTS219
 • Balo Quà Tặng BTS218 Balo Quà Tặng BTS218
 • Balo Quà Tặng BTS217 Balo Quà Tặng BTS217
 • Balo Quà Tặng BTS216 Balo Quà Tặng BTS216
 • Balo Quà Tặng BTS215 Balo Quà Tặng BTS215
 • Balo Quà Tặng BTS214 Balo Quà Tặng BTS214
 • Balo Quà Tặng BTS213 Balo Quà Tặng BTS213
 • Balo Quà Tặng BTS212 Balo Quà Tặng BTS212
 • Balo Quà Tặng BTS211 Balo Quà Tặng BTS211
 • Balo Quà Tặng BTS210 Balo Quà Tặng BTS210
 • Balo Quà Tặng BTS209 Balo Quà Tặng BTS209
 • Balo Quà Tặng BTS208 Balo Quà Tặng BTS208
 • Balo Quà Tặng BTS207 Balo Quà Tặng BTS207
 • Balo Quà Tặng BTS206 Balo Quà Tặng BTS206
 • Balo Quà Tặng BTS205 Balo Quà Tặng BTS205
 • Balo Quà Tặng BTS204 Balo Quà Tặng BTS204
 • Balo Quà Tặng BTS203 Balo Quà Tặng BTS203
 • Balo Quà Tặng BTS202 Balo Quà Tặng BTS202
 • Balo Quà Tặng BTS201 Balo Quà Tặng BTS201
 • Balo Quà Tặng BTS200 Balo Quà Tặng BTS200
 • Balo Quà Tặng BTS199 Balo Quà Tặng BTS199
 • Balo Quà Tặng BTS198 Balo Quà Tặng BTS198
 • Balo Quà Tặng BTS197 Balo Quà Tặng BTS197
 • Balo Quà Tặng BTS195 Balo Quà Tặng BTS195
 • Balo qua tang BTS600 Balo qua tang BTS600
 • Balo qua tang BTS599 Balo qua tang BTS599
 • Balo qua tang BTS598 Balo qua tang BTS598
 • Balo qua tang BTS597 Balo qua tang BTS597
 • Balo qua tang BTS596 Balo qua tang BTS596
 • Balo qua tang BTS595 Balo qua tang BTS595
 • Balo qua tang BTS594 Balo qua tang BTS594
 • Balo qua tang BTS593 Balo qua tang BTS593
 • Balo qua tang BTS592 Balo qua tang BTS592
 • Balo qua tang BTS591 Balo qua tang BTS591
 • Balo qua tang BTS590 Balo qua tang BTS590
 • Balo qua tang BTS589 Balo qua tang BTS589
 • Balo qua tang BTS588 Balo qua tang BTS588
 • Balo qua tang BTS587 Balo qua tang BTS587
 • Balo qua tang BTS586 Balo qua tang BTS586
 • Balo qua tang BTS585 Balo qua tang BTS585
 • Balo qua tang BTS584 Balo qua tang BTS584
 • Balo qua tang BTS583 Balo qua tang BTS583
 • Balo qua tang BTS582 Balo qua tang BTS582
 • Balo qua tang BTS581 Balo qua tang BTS581
 • Balo qua tang BTS580 Balo qua tang BTS580
 • Balo qua tang BTS579 Balo qua tang BTS579
 • Balo qua tang BTS578 Balo qua tang BTS578
 • Balo qua tang BTS577 Balo qua tang BTS577
 • Balo qua tang BTS576 Balo qua tang BTS576
 • Balo qua tang BTS575 Balo qua tang BTS575
 • Balo qua tang BTS574 Balo qua tang BTS574
 • Balo qua tang BTS573 Balo qua tang BTS573
 • Balo qua tang BTS572 Balo qua tang BTS572
 • Balo qua tang BTS571 Balo qua tang BTS571
 • Balo qua tang BTS570 Balo qua tang BTS570
 • Balo qua tang BTS569 Balo qua tang BTS569
 • Balo qua tang BTS568 Balo qua tang BTS568
 • Balo qua tang BTS567 Balo qua tang BTS567
 • Balo qua tang BTS566 Balo qua tang BTS566
 • Balo qua tang BTS565 Balo qua tang BTS565
 • Balo qua tang BTS564 Balo qua tang BTS564
 • Balo qua tang BTS563 Balo qua tang BTS563
 • Balo qua tang BTS562 Balo qua tang BTS562
 • Balo qua tang BTS561 Balo qua tang BTS561
 • Balo qua tang BTS560 Balo qua tang BTS560
 • Balo qua tang BTS559 Balo qua tang BTS559
 • Balo qua tang BTS558 Balo qua tang BTS558
 • Balo qua tang BTS557 Balo qua tang BTS557
 • Balo qua tang BTS556 Balo qua tang BTS556
 • Balo qua tang BTS555 Balo qua tang BTS555
 • Balo qua tang BTS554 Balo qua tang BTS554
 • Balo qua tang BTS553 Balo qua tang BTS553
 • Balo qua tang BTS552 Balo qua tang BTS552
 • Balo qua tang BTS551 Balo qua tang BTS551
 • Balo qua tang BTS550 Balo qua tang BTS550
 • Balo qua tang BTS549 Balo qua tang BTS549
 • Balo qua tang BTS548 Balo qua tang BTS548
 • Balo qua tang BTS547 Balo qua tang BTS547
 • Balo qua tang BTS546-2 Balo qua tang BTS546-2
 • Balo qua tang BTS546 Balo qua tang BTS546
 • Balo qua tang BTS545 Balo qua tang BTS545
 • Balo qua tang BTS544 Balo qua tang BTS544
 • Balo qua tang BTS543 Balo qua tang BTS543
 • Balo qua tang BTS542 Balo qua tang BTS542
 • Balo qua tang BTS541 Balo qua tang BTS541
 • Balo qua tang BTS540 Balo qua tang BTS540
 • Balo qua tang BTS539-2 Balo qua tang BTS539-2
 • Balo qua tang BTS539 Balo qua tang BTS539
 • Balo qua tang BTS538 Balo qua tang BTS538
 • Balo qua tang BTS537 Balo qua tang BTS537
 • Balo qua tang BTS536-3 Balo qua tang BTS536-3
 • Balo qua tang BTS536-2 Balo qua tang BTS536-2
 • Balo qua tang BTS536 Balo qua tang BTS536
 • Balo qua tang BTS535 Balo qua tang BTS535
 • Balo qua tang BTS534 Balo qua tang BTS534
 • Balo qua tang BTS533 Balo qua tang BTS533
 • Balo qua tang BTS532 Balo qua tang BTS532
 • Balo qua tang BTS531 Balo qua tang BTS531
 • Balo qua tang BTS530 Balo qua tang BTS530
 • Balo qua tang BTS529 Balo qua tang BTS529
 • Balo qua tang BTS528 Balo qua tang BTS528
 • Balo qua tang BTS527 Balo qua tang BTS527
 • Balo qua tang BTS526 Balo qua tang BTS526
 • Balo qua tang BTS525 Balo qua tang BTS525
 • Balo qua tang BTS524 Balo qua tang BTS524
 • Balo qua tang BTS523 Balo qua tang BTS523
 • Balo qua tang BTS522 Balo qua tang BTS522
 • Balo qua tang BTS521 Balo qua tang BTS521
 • Balo qua tang BTS520 Balo qua tang BTS520
 • Balo qua tang BTS519 Balo qua tang BTS519
 • Balo qua tang BTS518 Balo qua tang BTS518
 • Balo qua tang BTS517 Balo qua tang BTS517
 • Balo qua tang BTS516 Balo qua tang BTS516
 • Balo qua tang BTS515 Balo qua tang BTS515
 • Balo qua tang BTS514 Balo qua tang BTS514
 • Balo qua tang BTS513 Balo qua tang BTS513
 • Balo qua tang BTS512 Balo qua tang BTS512
 • Balo qua tang BTS511 Balo qua tang BTS511
 • Balo qua tang BTS510-2 Balo qua tang BTS510-2
 • Balo qua tang BTS510 Balo qua tang BTS510
 • Balo qua tang BTS509 Balo qua tang BTS509
 • Balo qua tang BTS508 Balo qua tang BTS508
 • Balo qua tang BTS507 Balo qua tang BTS507
 • Balo qua tang BTS506 Balo qua tang BTS506
 • Balo qua tang BTS505 Balo qua tang BTS505
 • Balo qua tang BTS504 Balo qua tang BTS504
 • Balo qua tang BTS503 Balo qua tang BTS503
 • Balo qua tang BTS502 Balo qua tang BTS502
 • Balo qua tang BTS501 Balo qua tang BTS501
 • Balo qua tang BTS500 Balo qua tang BTS500
 • Balo qua tang BTS499 Balo qua tang BTS499
 • Balo qua tang BTS498 Balo qua tang BTS498
 • Balo qua tang BTS497 Balo qua tang BTS497
 • Balo qua tang BTS496 Balo qua tang BTS496
 • Balo qua tang BTS495 Balo qua tang BTS495
 • Balo qua tang BTS494 Balo qua tang BTS494
 • Balo qua tang BTS493 Balo qua tang BTS493
 • Balo qua tang BTS492 Balo qua tang BTS492
 • Balo qua tang BTS491 Balo qua tang BTS491
 • Balo qua tang BTS489-2 Balo qua tang BTS489-2
 • Balo qua tang BTS490 Balo qua tang BTS490
 • Balo qua tang BTS489 Balo qua tang BTS489
 • Balo qua tang BTS488 Balo qua tang BTS488
 • Balo qua tang BTS487 Balo qua tang BTS487
 • Balo qua tang BTS486 Balo qua tang BTS486
 • Balo qua tang BTS485 Balo qua tang BTS485
 • Balo qua tang BTS484 Balo qua tang BTS484
 • Balo qua tang BTS483-2 Balo qua tang BTS483-2
 • Balo qua tang BTS483 Balo qua tang BTS483
 • Balo qua tang BTS482 Balo qua tang BTS482
 • Balo qua tang BTS481 Balo qua tang BTS481
 • Balo qua tang BTS480 Balo qua tang BTS480
 • Balo qua tang BTS479 Balo qua tang BTS479
 • Balo qua tang BTS478 Balo qua tang BTS478
 • Balo qua tang BTS477 Balo qua tang BTS477
 • Balo qua tang BTS476 Balo qua tang BTS476
 • Balo qua tang BTS475 Balo qua tang BTS475
 • Balo qua tang BTS474 Balo qua tang BTS474
 • Balo qua tang BTS473 Balo qua tang BTS473
 • Balo qua tang BTS472 Balo qua tang BTS472
 • Balo qua tang BTS471 Balo qua tang BTS471
 • Balo qua tang BTS470 Balo qua tang BTS470
 • Balo qua tang BTS469 Balo qua tang BTS469
 • Balo qua tang BTS468 Balo qua tang BTS468
 • Balo qua tang BTS467 Balo qua tang BTS467
 • Balo qua tang BTS466 Balo qua tang BTS466
 • Balo qua tang BTS465 Balo qua tang BTS465
 • Balo qua tang BTS464-2 Balo qua tang BTS464-2
 • Balo qua tang BTS464 Balo qua tang BTS464
 • Balo qua tang BTS463 Balo qua tang BTS463
 • Balo qua tang BTS462 Balo qua tang BTS462
 • Balo qua tang BTS461 Balo qua tang BTS461
 • Balo qua tang BTS460 Balo qua tang BTS460
 • Balo qua tang BTS459 Balo qua tang BTS459
 • Balo qua tang BTS458 Balo qua tang BTS458
 • Balo qua tang BTS457 Balo qua tang BTS457
 • Balo qua tang BTS456-2 Balo qua tang BTS456-2
 • Balo qua tang BTS456 Balo qua tang BTS456
 • Balo qua tang BTS455 Balo qua tang BTS455
 • Balo qua tang BTS454 Balo qua tang BTS454
 • Balo qua tang BTS453 Balo qua tang BTS453
 • Balo qua tang BTS452 Balo qua tang BTS452
 • Balo qua tang BTS451 Balo qua tang BTS451
 • Balo qua tang BTS450 Balo qua tang BTS450
 • Balo qua tang BTS449 Balo qua tang BTS449
 • Balo qua tang BTS448 Balo qua tang BTS448
 • Balo qua tang BTS447 Balo qua tang BTS447
 • Balo qua tang BTS446 Balo qua tang BTS446
 • Balo qua tang BTS445 Balo qua tang BTS445
 • Balo qua tang BTS444 Balo qua tang BTS444
 • Balo qua tang BTS443 Balo qua tang BTS443
 • Balo qua tang BTS442 Balo qua tang BTS442
 • Balo qua tang BTS441 Balo qua tang BTS441
 • Balo qua tang BTS440 Balo qua tang BTS440
 • Balo qua tang BTS439 Balo qua tang BTS439
 • Balo qua tang BTS438 Balo qua tang BTS438
 • Balo qua tang BTS437 Balo qua tang BTS437
 • Balo qua tang BTS436 Balo qua tang BTS436
 • Balo qua tang BTS435 Balo qua tang BTS435
 • Balo qua tang BTS434 Balo qua tang BTS434
 • Balo qua tang BTS433 Balo qua tang BTS433
 • Balo qua tang BTS432 Balo qua tang BTS432
 • Balo qua tang BTS431 Balo qua tang BTS431
 • Balo qua tang BTS430 Balo qua tang BTS430
 • Balo qua tang BTS429 Balo qua tang BTS429
 • Balo qua tang BTS429 Balo qua tang BTS429
 • Balo qua tang BTS430 Balo qua tang BTS430
 • Balo qua tang BTS429 Balo qua tang BTS429
 • Balo qua tang BTS428 Balo qua tang BTS428
 • Balo qua tang BTS428 Balo qua tang BTS428
 • Balo qua tang BTS430 Balo qua tang BTS430
 • Balo qua tang BTS429 Balo qua tang BTS429
 • Balo qua tang BTS428 Balo qua tang BTS428
 • Balo qua tang BTS427 Balo qua tang BTS427
 • Balo qua tang BTS426 Balo qua tang BTS426
 • Balo qua tang BTS425 Balo qua tang BTS425
 • Balo qua tang BTS424 Balo qua tang BTS424
 • Balo qua tang BTS423 Balo qua tang BTS423
 • Balo qua tang BTS422 Balo qua tang BTS422
 • Balo qua tang BTS421 Balo qua tang BTS421
 • Balo qua tang BTS420 Balo qua tang BTS420
 • Balo qua tang BTS419 Balo qua tang BTS419
 • Balo qua tang BTS418 Balo qua tang BTS418
 • Balo qua tang BTS417 Balo qua tang BTS417
 • Balo qua tang BTS416 Balo qua tang BTS416
 • Balo qua tang BTS415 Balo qua tang BTS415
 • Balo qua tang BTS414 Balo qua tang BTS414
 • Balo qua tang BTS413 Balo qua tang BTS413
 • Balo qua tang BTS412 Balo qua tang BTS412
 • Balo qua tang BTS411 Balo qua tang BTS411
 • Balo qua tang BTS410 Balo qua tang BTS410
 • Balo qua tang BTS409 Balo qua tang BTS409
 • Balo qua tang BTS408 Balo qua tang BTS408
 • Balo qua tang BTS407 Balo qua tang BTS407
 • Balo qua tang BTS406-3 Balo qua tang BTS406-3
 • Balo qua tang BTS406 Balo qua tang BTS406
 • Balo qua tang BTS405 Balo qua tang BTS405
 • Balo qua tang BTS404 Balo qua tang BTS404
 • Balo qua tang BTS403 Balo qua tang BTS403
 • Balo qua tang BTS402 Balo qua tang BTS402
 • Balo qua tang BTS401 Balo qua tang BTS401
 • Balo qua tang BTS400 Balo qua tang BTS400
 • Balo qua tang BTS399 Balo qua tang BTS399
 • Balo qua tang BTS398 Balo qua tang BTS398
 • Balo qua tang BTS397-2 Balo qua tang BTS397-2
 • Balo qua tang BTS384 Balo qua tang BTS384
 • Balo qua tang BTS385 Balo qua tang BTS385
 • Balo qua tang BTS386 Balo qua tang BTS386
 • Balo qua tang BTS388 Balo qua tang BTS388
 • Balo qua tang BTS387 Balo qua tang BTS387
 • Balo qua tang BTS389 Balo qua tang BTS389
 • Balo qua tang BTS390 Balo qua tang BTS390
 • Balo qua tang BTS392 Balo qua tang BTS392
 • Balo qua tang BTS391 Balo qua tang BTS391
 • Balo qua tang BTS393 Balo qua tang BTS393
 • Balo qua tang BTS394 Balo qua tang BTS394
 • Balo qua tang BTS396 Balo qua tang BTS396
 • Balo qua tang BTS395 Balo qua tang BTS395
 • Balo qua tang BTS396-2 Balo qua tang BTS396-2
 • Balo qua tang BTS397 Balo qua tang BTS397

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: [email protected]

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi ([email protected]) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

—————————————————————————————————-

Tư vấn và báo giá

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

Cập Nhập Mẫu Balo Quà Tặng
5 (100%) 1 vote