200 MẪU TÚI XÁCH QUẢNG CÁO ĐẸP

 Mẫu Túi Xách Quảng Cáo Đẹp

 • Túi Xách Quảng Cáo TQA147 Túi Xách Quảng Cáo TQA147
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA146 Túi Xách Quảng Cáo TQA146
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA145 Túi Xách Quảng Cáo TQA145
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA144 Túi Xách Quảng Cáo TQA144
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA143 Túi Xách Quảng Cáo TQA143
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA142 Túi Xách Quảng Cáo TQA142
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA141 Túi Xách Quảng Cáo TQA141
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA140 Túi Xách Quảng Cáo TQA140
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA139 Túi Xách Quảng Cáo TQA139
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA138 Túi Xách Quảng Cáo TQA138
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA137 Túi Xách Quảng Cáo TQA137
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA136 Túi Xách Quảng Cáo TQA136
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA135 Túi Xách Quảng Cáo TQA135
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA134 Túi Xách Quảng Cáo TQA134
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA133 Túi Xách Quảng Cáo TQA133
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA132 Túi Xách Quảng Cáo TQA132
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA131 Túi Xách Quảng Cáo TQA131
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA130 Túi Xách Quảng Cáo TQA130
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA129 Túi Xách Quảng Cáo TQA129
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA128 Túi Xách Quảng Cáo TQA128
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA127 Túi Xách Quảng Cáo TQA127
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA126 Túi Xách Quảng Cáo TQA126
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA125 Túi Xách Quảng Cáo TQA125
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA124 Túi Xách Quảng Cáo TQA124
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA123 Túi Xách Quảng Cáo TQA123
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA122 Túi Xách Quảng Cáo TQA122
 • tui-xach-quang-cao-tqa121 tui-xach-quang-cao-tqa121
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA120 Túi Xách Quảng Cáo TQA120
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA119 Túi Xách Quảng Cáo TQA119
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA118 Túi Xách Quảng Cáo TQA118
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA117 Túi Xách Quảng Cáo TQA117
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA116 Túi Xách Quảng Cáo TQA116
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA115 Túi Xách Quảng Cáo TQA115
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA114 Túi Xách Quảng Cáo TQA114
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA113 Túi Xách Quảng Cáo TQA113
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA112 Túi Xách Quảng Cáo TQA112
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA111 Túi Xách Quảng Cáo TQA111
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA110 Túi Xách Quảng Cáo TQA110
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA109 Túi Xách Quảng Cáo TQA109
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA108 Túi Xách Quảng Cáo TQA108
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA107 Túi Xách Quảng Cáo TQA107
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA106 Túi Xách Quảng Cáo TQA106
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA105 Túi Xách Quảng Cáo TQA105
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA104 Túi Xách Quảng Cáo TQA104
 • tui-xach-quang-cao-tqa103 tui-xach-quang-cao-tqa103
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA102 Túi Xách Quảng Cáo TQA102
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA101 Túi Xách Quảng Cáo TQA101
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA100 Túi Xách Quảng Cáo TQA100
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ99 Túi Xách Quảng Cáo TQ99
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ98 Túi Xách Quảng Cáo TQ98
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ97 Túi Xách Quảng Cáo TQ97
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ96 Túi Xách Quảng Cáo TQ96
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ95 Túi Xách Quảng Cáo TQ95
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ94 Túi Xách Quảng Cáo TQ94
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ93 Túi Xách Quảng Cáo TQ93
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ92 Túi Xách Quảng Cáo TQ92
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ91 Túi Xách Quảng Cáo TQ91
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ90 Túi Xách Quảng Cáo TQ90
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ89 Túi Xách Quảng Cáo TQ89
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ88 Túi Xách Quảng Cáo TQ88
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ87 Túi Xách Quảng Cáo TQ87
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ86 Túi Xách Quảng Cáo TQ86
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ85 Túi Xách Quảng Cáo TQ85
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ84 Túi Xách Quảng Cáo TQ84
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ83 Túi Xách Quảng Cáo TQ83
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ82 Túi Xách Quảng Cáo TQ82
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ81 Túi Xách Quảng Cáo TQ81
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ80 Túi Xách Quảng Cáo TQ80
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ79 Túi Xách Quảng Cáo TQ79
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ78 Túi Xách Quảng Cáo TQ78
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ77 Túi Xách Quảng Cáo TQ77
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ76 Túi Xách Quảng Cáo TQ76
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ75 Túi Xách Quảng Cáo TQ75
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ74 Túi Xách Quảng Cáo TQ74
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ71 Túi Xách Quảng Cáo TQ71
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ70 Túi Xách Quảng Cáo TQ70
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ69 Túi Xách Quảng Cáo TQ69
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ68 Túi Xách Quảng Cáo TQ68
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ67 Túi Xách Quảng Cáo TQ67
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ66 Túi Xách Quảng Cáo TQ66
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ65 Túi Xách Quảng Cáo TQ65
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ64 Túi Xách Quảng Cáo TQ64
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ63 Túi Xách Quảng Cáo TQ63
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ62 Túi Xách Quảng Cáo TQ62
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ61 Túi Xách Quảng Cáo TQ61
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ60 Túi Xách Quảng Cáo TQ60
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ59 Túi Xách Quảng Cáo TQ59
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ58 Túi Xách Quảng Cáo TQ58
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ57 Túi Xách Quảng Cáo TQ57
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ56 Túi Xách Quảng Cáo TQ56
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ55 Túi Xách Quảng Cáo TQ55
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ54 Túi Xách Quảng Cáo TQ54
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ52 Túi Xách Quảng Cáo TQ52
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ51 Túi Xách Quảng Cáo TQ51
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ50 Túi Xách Quảng Cáo TQ50
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ49 Túi Xách Quảng Cáo TQ49
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ48 Túi Xách Quảng Cáo TQ48
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ47 Túi Xách Quảng Cáo TQ47
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ46 Túi Xách Quảng Cáo TQ46
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ45 Túi Xách Quảng Cáo TQ45
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ44 Túi Xách Quảng Cáo TQ44
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ43 Túi Xách Quảng Cáo TQ43
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ42 Túi Xách Quảng Cáo TQ42
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ41 Túi Xách Quảng Cáo TQ41
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ40 Túi Xách Quảng Cáo TQ40
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ39 Túi Xách Quảng Cáo TQ39
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ38 Túi Xách Quảng Cáo TQ38
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ37 Túi Xách Quảng Cáo TQ37
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ36 Túi Xách Quảng Cáo TQ36
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ34 Túi Xách Quảng Cáo TQ34
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ33 Túi Xách Quảng Cáo TQ33
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ32 Túi Xách Quảng Cáo TQ32
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ31 Túi Xách Quảng Cáo TQ31
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ30 Túi Xách Quảng Cáo TQ30
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ29 Túi Xách Quảng Cáo TQ29
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ28 Túi Xách Quảng Cáo TQ28
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ27 Túi Xách Quảng Cáo TQ27
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ26 Túi Xách Quảng Cáo TQ26
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ25 Túi Xách Quảng Cáo TQ25
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ24 Túi Xách Quảng Cáo TQ24
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ23 Túi Xách Quảng Cáo TQ23
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ22 Túi Xách Quảng Cáo TQ22
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ21 Túi Xách Quảng Cáo TQ21
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ19 Túi Xách Quảng Cáo TQ19
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ18 Túi Xách Quảng Cáo TQ18
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ17 Túi Xách Quảng Cáo TQ17
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ16 Túi Xách Quảng Cáo TQ16
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ15 Túi Xách Quảng Cáo TQ15
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ14 Túi Xách Quảng Cáo TQ14
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ13 Túi Xách Quảng Cáo TQ13
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ12 Túi Xách Quảng Cáo TQ12
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ11 Túi Xách Quảng Cáo TQ11
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ10 Túi Xách Quảng Cáo TQ10
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ09 Túi Xách Quảng Cáo TQ09
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ08 Túi Xách Quảng Cáo TQ08
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ07 Túi Xách Quảng Cáo TQ07
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ06 Túi Xách Quảng Cáo TQ06
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ05 Túi Xách Quảng Cáo TQ05
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ04 Túi Xách Quảng Cáo TQ04
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ03 Túi Xách Quảng Cáo TQ03
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ02 Túi Xách Quảng Cáo TQ02
 • Túi Xách Quảng Cáo TQ01 Túi Xách Quảng Cáo TQ01
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA170 Túi Xách Quảng Cáo TQA170
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA169 Túi Xách Quảng Cáo TQA169
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA168 Túi Xách Quảng Cáo TQA168
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA167 Túi Xách Quảng Cáo TQA167
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA166 Túi Xách Quảng Cáo TQA166
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA165 Túi Xách Quảng Cáo TQA165
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA164 Túi Xách Quảng Cáo TQA164
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA163 Túi Xách Quảng Cáo TQA163
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA162 Túi Xách Quảng Cáo TQA162
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA161 Túi Xách Quảng Cáo TQA161
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA160 Túi Xách Quảng Cáo TQA160
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA159 Túi Xách Quảng Cáo TQA159
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA158 Túi Xách Quảng Cáo TQA158
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA157 Túi Xách Quảng Cáo TQA157
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA156 Túi Xách Quảng Cáo TQA156
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA155 Túi Xách Quảng Cáo TQA155
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA154 Túi Xách Quảng Cáo TQA154
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA153 Túi Xách Quảng Cáo TQA153
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA152 Túi Xách Quảng Cáo TQA152
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA151 Túi Xách Quảng Cáo TQA151
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA150 Túi Xách Quảng Cáo TQA150
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA149 Túi Xách Quảng Cáo TQA149
 • Túi Xách Quảng Cáo TQA148 Túi Xách Quảng Cáo TQA148

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: [email protected]

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi ([email protected]) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

—————————————————————————————————-

Tư vấn và báo giá

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Túi Xách Quảng Cáo
5 (100%) 1 vote