200 MẪU TÚI XÁCH DU LỊCH ĐẸP

 Mẫu Túi Xách Du Lịch Đẹp

 • Túi Xách Du Lịch TDA201 Túi Xách Du Lịch TDA201
 • Túi Xách Du Lịch TDA200 Túi Xách Du Lịch TDA200
 • Túi Xách Du Lịch TDA199 Túi Xách Du Lịch TDA199
 • Túi Xách Du Lịch TDA198 Túi Xách Du Lịch TDA198
 • Túi Xách Du Lịch TDA197 Túi Xách Du Lịch TDA197
 • Túi Xách Du Lịch TDA196 Túi Xách Du Lịch TDA196
 • Túi Xách Du Lịch TDA195 Túi Xách Du Lịch TDA195
 • Túi Xách Du Lịch TDA194 Túi Xách Du Lịch TDA194
 • Túi Xách Du Lịch TDA193 Túi Xách Du Lịch TDA193
 • Túi Xách Du Lịch TDA192 Túi Xách Du Lịch TDA192
 • Túi Xách Du Lịch TDA191 Túi Xách Du Lịch TDA191
 • Túi Xách Du Lịch TDA190 Túi Xách Du Lịch TDA190
 • Túi Xách Du Lịch TDA189 Túi Xách Du Lịch TDA189
 • Túi Xách Du Lịch TDA188 Túi Xách Du Lịch TDA188
 • Túi Xách Du Lịch TDA187 Túi Xách Du Lịch TDA187
 • Túi Xách Du Lịch TDA186 Túi Xách Du Lịch TDA186
 • Túi Xách Du Lịch TDA185 Túi Xách Du Lịch TDA185
 • Túi Xách Du Lịch TDA184 Túi Xách Du Lịch TDA184
 • Túi Xách Du Lịch TDA181 Túi Xách Du Lịch TDA181
 • Túi Xách Du Lịch TDA180 Túi Xách Du Lịch TDA180
 • Túi Xách Du Lịch TDA179 Túi Xách Du Lịch TDA179
 • Túi Xách Du Lịch TDA178 Túi Xách Du Lịch TDA178
 • Túi Xách Du Lịch TDA177 Túi Xách Du Lịch TDA177
 • Túi Xách Du Lịch TDA176 Túi Xách Du Lịch TDA176
 • Túi Xách Du Lịch TDA175 Túi Xách Du Lịch TDA175
 • Túi Xách Du Lịch TDA174 Túi Xách Du Lịch TDA174
 • Túi Xách Du Lịch TDA173 Túi Xách Du Lịch TDA173
 • Túi Xách Du Lịch TDA172 Túi Xách Du Lịch TDA172
 • Túi Xách Du Lịch TDA171 Túi Xách Du Lịch TDA171
 • Túi Xách Du Lịch TDA170 Túi Xách Du Lịch TDA170
 • Túi Xách Du Lịch TDA169 Túi Xách Du Lịch TDA169
 • Túi Xách Du Lịch TDA168 Túi Xách Du Lịch TDA168
 • Túi Xách Du Lịch TDA167 Túi Xách Du Lịch TDA167
 • Túi Xách Du Lịch TDA166 Túi Xách Du Lịch TDA166
 • Túi Xách Du Lịch TDA165 Túi Xách Du Lịch TDA165
 • Túi Xách Du Lịch TDA164 Túi Xách Du Lịch TDA164
 • Túi Xách Du Lịch TDA163 Túi Xách Du Lịch TDA163
 • Túi Xách Du Lịch TDA162 Túi Xách Du Lịch TDA162
 • Túi Xách Du Lịch TDA161 Túi Xách Du Lịch TDA161
 • Túi Xách Du Lịch TDA160 Túi Xách Du Lịch TDA160
 • Túi Xách Du Lịch TDA159 Túi Xách Du Lịch TDA159
 • Túi Xách Du Lịch TDA157 Túi Xách Du Lịch TDA157
 • Túi Xách Du Lịch TDA155 Túi Xách Du Lịch TDA155
 • Túi Xách Du Lịch TDA153 Túi Xách Du Lịch TDA153
 • Túi Xách Du Lịch TDA151 Túi Xách Du Lịch TDA151
 • Túi Xách Du Lịch TDA158 Túi Xách Du Lịch TDA158
 • Túi Xách Du Lịch TDA154 Túi Xách Du Lịch TDA154
 • Túi Xách Du Lịch TDA152 Túi Xách Du Lịch TDA152
 • Túi Xách Du Lịch TDA150 Túi Xách Du Lịch TDA150
 • Túi Xách Du Lịch TDA149 Túi Xách Du Lịch TDA149
 • Túi Xách Du Lịch TDA148 Túi Xách Du Lịch TDA148
 • Túi Xách Du Lịch TDA146 Túi Xách Du Lịch TDA146
 • Túi Xách Du Lịch TDA144 Túi Xách Du Lịch TDA144
 • Túi Xách Du Lịch TDA142 Túi Xách Du Lịch TDA142
 • Túi Xách Du Lịch TDA147 Túi Xách Du Lịch TDA147
 • Túi Xách Du Lịch TDA145 Túi Xách Du Lịch TDA145
 • Túi Xách Du Lịch TDA143 Túi Xách Du Lịch TDA143
 • Túi Xách Du Lịch TDA140 Túi Xách Du Lịch TDA140
 • Túi Xách Du Lịch TDA141 Túi Xách Du Lịch TDA141
 • Túi Xách Du Lịch TDA138 Túi Xách Du Lịch TDA138
 • Túi Xách Du Lịch TDA136 Túi Xách Du Lịch TDA136
 • Túi Xách Du Lịch TDA134 Túi Xách Du Lịch TDA134
 • Túi Xách Du Lịch TDA132 Túi Xách Du Lịch TDA132
 • Túi Xách Du Lịch TDA130 Túi Xách Du Lịch TDA130
 • Túi Xách Du Lịch TDA139 Túi Xách Du Lịch TDA139
 • Túi Xách Du Lịch TDA137 Túi Xách Du Lịch TDA137
 • Túi Xách Du Lịch TDA135 Túi Xách Du Lịch TDA135
 • Túi Xách Du Lịch TDA133 Túi Xách Du Lịch TDA133
 • Túi Xách Du Lịch TDA131 Túi Xách Du Lịch TDA131
 • Túi Xách Du Lịch TDA128 Túi Xách Du Lịch TDA128
 • Túi Xách Du Lịch TDA126 Túi Xách Du Lịch TDA126
 • Túi Xách Du Lịch TDA125 Túi Xách Du Lịch TDA125
 • Túi Xách Du Lịch TDA124 Túi Xách Du Lịch TDA124
 • Túi Xách Du Lịch TDA123 Túi Xách Du Lịch TDA123
 • Túi Xách Du Lịch TDA122 Túi Xách Du Lịch TDA122
 • Túi Xách Du Lịch TDA121 Túi Xách Du Lịch TDA121
 • Túi Xách Du Lịch TDA120 Túi Xách Du Lịch TDA120
 • Túi Xách Du Lịch TDA129 Túi Xách Du Lịch TDA129
 • Túi Xách Du Lịch TDA127 Túi Xách Du Lịch TDA127
 • Túi Xách Du Lịch TDA119 Túi Xách Du Lịch TDA119
 • Túi Xách Du Lịch TDA118 Túi Xách Du Lịch TDA118
 • Túi Xách Du Lịch TDA117 Túi Xách Du Lịch TDA117
 • Túi Xách Du Lịch TDA111 Túi Xách Du Lịch TDA111
 • Túi Xách Du Lịch TDA116 Túi Xách Du Lịch TDA116
 • Túi Xách Du Lịch TDA115 Túi Xách Du Lịch TDA115
 • Túi Xách Du Lịch TDA114 Túi Xách Du Lịch TDA114
 • Túi Xách Du Lịch TDA113 Túi Xách Du Lịch TDA113
 • Túi Xách Du Lịch TDA112 Túi Xách Du Lịch TDA112
 • Túi Xách Du Lịch TDA108 Túi Xách Du Lịch TDA108
 • Túi Xách Du Lịch TDA103 Túi Xách Du Lịch TDA103
 • Túi Xách Du Lịch TDA101 Túi Xách Du Lịch TDA101
 • Túi Xách Du Lịch TDA100 Túi Xách Du Lịch TDA100
 • Túi Xách Du Lịch TD99 Túi Xách Du Lịch TD99
 • Túi Xách Du Lịch TD98 Túi Xách Du Lịch TD98
 • Túi Xách Du Lịch TD97 Túi Xách Du Lịch TD97
 • Túi Xách Du Lịch TD96 Túi Xách Du Lịch TD96
 • Túi Xách Du Lịch TD95 Túi Xách Du Lịch TD95
 • Túi Xách Du Lịch TD94 Túi Xách Du Lịch TD94
 • Túi Xách Du Lịch TD93 Túi Xách Du Lịch TD93
 • Túi Xách Du Lịch TD92 Túi Xách Du Lịch TD92
 • Túi Xách Du Lịch TD91 Túi Xách Du Lịch TD91
 • Túi Xách Du Lịch TD90 Túi Xách Du Lịch TD90
 • Túi Xách Du Lịch TD89 Túi Xách Du Lịch TD89
 • Túi Xách Du Lịch TD88 Túi Xách Du Lịch TD88
 • Túi Xách Du Lịch TD87 Túi Xách Du Lịch TD87
 • Túi Xách Du Lịch TD86 Túi Xách Du Lịch TD86
 • Túi Xách Du Lịch TD85 Túi Xách Du Lịch TD85
 • Túi Xách Du Lịch TD84 Túi Xách Du Lịch TD84
 • Túi Xách Du Lịch TD83 Túi Xách Du Lịch TD83
 • Túi Xách Du Lịch TD82 Túi Xách Du Lịch TD82
 • Túi Xách Du Lịch TD81 Túi Xách Du Lịch TD81
 • Túi Xách Du Lịch TD80 Túi Xách Du Lịch TD80
 • Túi Xách Du Lịch TD79 Túi Xách Du Lịch TD79
 • Túi Xách Du Lịch TD78 Túi Xách Du Lịch TD78
 • Túi Xách Du Lịch TD77 Túi Xách Du Lịch TD77
 • Túi Xách Du Lịch TD76 Túi Xách Du Lịch TD76
 • Túi Xách Du Lịch TD75 Túi Xách Du Lịch TD75
 • Túi Xách Du Lịch TD72 Túi Xách Du Lịch TD72
 • Túi Xách Du Lịch TD71 Túi Xách Du Lịch TD71
 • Túi Xách Du Lịch TD70 Túi Xách Du Lịch TD70
 • Túi Xách Du Lịch TD69 Túi Xách Du Lịch TD69
 • Túi Xách Du Lịch TD67 Túi Xách Du Lịch TD67
 • Túi Xách Du Lịch TD66 Túi Xách Du Lịch TD66
 • Túi Xách Du Lịch TD65 Túi Xách Du Lịch TD65
 • Túi Xách Du Lịch TD62 Túi Xách Du Lịch TD62
 • Túi Xách Du Lịch TD61 Túi Xách Du Lịch TD61
 • Túi Xách Du Lịch TD56 Túi Xách Du Lịch TD56
 • Túi Xách Du Lịch TD55 Túi Xách Du Lịch TD55
 • Túi Xách Du Lịch TD54 Túi Xách Du Lịch TD54
 • Túi Xách Du Lịch TD53 Túi Xách Du Lịch TD53
 • Túi Xách Du Lịch TD51 Túi Xách Du Lịch TD51
 • Túi Xách Du Lịch TD50 Túi Xách Du Lịch TD50
 • Túi Xách Du Lịch TD57 Túi Xách Du Lịch TD57
 • Túi Xách Du Lịch TD58 Túi Xách Du Lịch TD58
 • Túi Xách Du Lịch TD59 Túi Xách Du Lịch TD59
 • Túi Xách Du Lịch TD48 Túi Xách Du Lịch TD48
 • Túi Xách Du Lịch TD47 Túi Xách Du Lịch TD47
 • Túi Xách Du Lịch TD46 Túi Xách Du Lịch TD46
 • Túi Xách Du Lịch TD45 Túi Xách Du Lịch TD45
 • Túi Xách Du Lịch TD43 Túi Xách Du Lịch TD43
 • Túi Xách Du Lịch TD42 Túi Xách Du Lịch TD42
 • Túi Xách Du Lịch TD41 Túi Xách Du Lịch TD41
 • Túi Xách Du Lịch TD40 Túi Xách Du Lịch TD40
 • Túi Xách Du Lịch TD38 Túi Xách Du Lịch TD38
 • Túi Xách Du Lịch TD37 Túi Xách Du Lịch TD37
 • Túi Xách Du Lịch TD36 Túi Xách Du Lịch TD36
 • Túi Xách Du Lịch TD39 Túi Xách Du Lịch TD39
 • Túi Xách Du Lịch TD34 Túi Xách Du Lịch TD34
 • Túi Xách Du Lịch TD33 Túi Xách Du Lịch TD33
 • Túi Xách Du Lịch TD32 Túi Xách Du Lịch TD32
 • Túi Xách Du Lịch TD31 Túi Xách Du Lịch TD31
 • Túi Xách Du Lịch TD30 Túi Xách Du Lịch TD30
 • Túi Xách Du Lịch TD24 Túi Xách Du Lịch TD24
 • Túi Xách Du Lịch TD23 Túi Xách Du Lịch TD23
 • Túi Xách Du Lịch TD25 Túi Xách Du Lịch TD25
 • Túi Xách Du Lịch TD24 Túi Xách Du Lịch TD24
 • Túi Xách Du Lịch TD27 Túi Xách Du Lịch TD27
 • Túi Xách Du Lịch TD28 Túi Xách Du Lịch TD28
 • Túi Xách Du Lịch TD19 Túi Xách Du Lịch TD19
 • Túi Xách Du Lịch TD18 Túi Xách Du Lịch TD18
 • Túi Xách Du Lịch TD17 Túi Xách Du Lịch TD17
 • Túi Xách Du Lịch TD16 Túi Xách Du Lịch TD16
 • Túi Xách Du Lịch TD15 Túi Xách Du Lịch TD15
 • Túi Xách Du Lịch TD12 Túi Xách Du Lịch TD12
 • Túi Xách Du Lịch TD11 Túi Xách Du Lịch TD11
 • Túi Xách Du Lịch TD09 Túi Xách Du Lịch TD09
 • Túi Xách Du Lịch TD08 Túi Xách Du Lịch TD08
 • Túi Xách Du Lịch TD04 Túi Xách Du Lịch TD04
 • Túi Xách Du Lịch TD02 Túi Xách Du Lịch TD02
 • Túi Xách Du Lịch TD03 Túi Xách Du Lịch TD03

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: [email protected]

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi ([email protected]) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

—————————————————————————————————-

Tư vấn và báo giá

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Túi Xách Du Lịch
5 (100%) 1 vote