MẪU CẶP XÁCH LAPTOP QUẢNG CÁO

 Mẫu Cặp Xách Laptop Quảng Cáo

 • CẶP LAPTOP CLA188 CẶP LAPTOP CLA188
 • CẶP LAPTOP CLA187 CẶP LAPTOP CLA187
 • CẶP LAPTOP CLA186 CẶP LAPTOP CLA186
 • CẶP LAPTOP CLA185 CẶP LAPTOP CLA185
 • CẶP LAPTOP CLA184 CẶP LAPTOP CLA184
 • CẶP LAPTOP CLA183 CẶP LAPTOP CLA183
 • CẶP LAPTOP CLA182 CẶP LAPTOP CLA182
 • CẶP LAPTOP CLA181 CẶP LAPTOP CLA181
 • CẶP LAPTOP CLA180 CẶP LAPTOP CLA180
 • CẶP LAPTOP CLA179 CẶP LAPTOP CLA179
 • CẶP LAPTOP CLA178 CẶP LAPTOP CLA178
 • CẶP LAPTOP CLA177 CẶP LAPTOP CLA177
 • CẶP LAPTOP CLA176 CẶP LAPTOP CLA176
 • CẶP LAPTOP CLA175 CẶP LAPTOP CLA175
 • CẶP LAPTOP CLA174 CẶP LAPTOP CLA174
 • CẶP LAPTOP CLA173 CẶP LAPTOP CLA173
 • CẶP LAPTOP CLA172 CẶP LAPTOP CLA172
 • CẶP LAPTOP CLA171 CẶP LAPTOP CLA171
 • CẶP LAPTOP CLA170 CẶP LAPTOP CLA170
 • CẶP LAPTOP CLA169 CẶP LAPTOP CLA169
 • CẶP LAPTOP CLA168 CẶP LAPTOP CLA168
 • CẶP LAPTOP CLA167 CẶP LAPTOP CLA167
 • CẶP LAPTOP CLA166 CẶP LAPTOP CLA166
 • CẶP LAPTOP CLA165 CẶP LAPTOP CLA165
 • CẶP LAPTOP CLA164 CẶP LAPTOP CLA164
 • CẶP LAPTOP CLA163 CẶP LAPTOP CLA163
 • CẶP LAPTOP CLA162 CẶP LAPTOP CLA162
 • CẶP LAPTOP CLA161 CẶP LAPTOP CLA161
 • CẶP LAPTOP CLA160 CẶP LAPTOP CLA160
 • CẶP LAPTOP CLA159 CẶP LAPTOP CLA159
 • CẶP LAPTOP CLA158 CẶP LAPTOP CLA158
 • CẶP LAPTOP CLA157 CẶP LAPTOP CLA157
 • CẶP LAPTOP CLA156 CẶP LAPTOP CLA156
 • CẶP LAPTOP CLA155 CẶP LAPTOP CLA155
 • CẶP LAPTOP CLA154 CẶP LAPTOP CLA154
 • CẶP LAPTOP CLA153 CẶP LAPTOP CLA153
 • CẶP LAPTOP CLA152 CẶP LAPTOP CLA152
 • CẶP LAPTOP CLA151 CẶP LAPTOP CLA151
 • CẶP LAPTOP CLA150 CẶP LAPTOP CLA150
 • CẶP LAPTOP CLA149 CẶP LAPTOP CLA149
 • CẶP LAPTOP CLA148 CẶP LAPTOP CLA148
 • CẶP LAPTOP CLA147 CẶP LAPTOP CLA147
 • CẶP LAPTOP CLA146 CẶP LAPTOP CLA146
 • CẶP LAPTOP CLA145 CẶP LAPTOP CLA145
 • CẶP LAPTOP CLA144 CẶP LAPTOP CLA144
 • CẶP LAPTOP CLA143 CẶP LAPTOP CLA143
 • CẶP LAPTOP CLA142 CẶP LAPTOP CLA142
 • CẶP LAPTOP CLA141 CẶP LAPTOP CLA141
 • CẶP LAPTOP CLA140 CẶP LAPTOP CLA140
 • CẶP LAPTOP CLA139 CẶP LAPTOP CLA139
 • CẶP LAPTOP CLA138 CẶP LAPTOP CLA138
 • CẶP LAPTOP CLA137 CẶP LAPTOP CLA137
 • CẶP LAPTOP CLA136 CẶP LAPTOP CLA136
 • CẶP LAPTOP CLA135 CẶP LAPTOP CLA135
 • CẶP LAPTOP CLA134 CẶP LAPTOP CLA134
 • CẶP LAPTOP CLA133 CẶP LAPTOP CLA133
 • CẶP LAPTOP CLA132 CẶP LAPTOP CLA132
 • CẶP LAPTOP CLA131 CẶP LAPTOP CLA131
 • CẶP LAPTOP CLA130 CẶP LAPTOP CLA130
 • CẶP LAPTOP CLA129 CẶP LAPTOP CLA129
 • CẶP LAPTOP CLA128 CẶP LAPTOP CLA128
 • CẶP LAPTOP CLA127 CẶP LAPTOP CLA127
 • CẶP LAPTOP CLA126 CẶP LAPTOP CLA126
 • CẶP LAPTOP CLA125 CẶP LAPTOP CLA125
 • CẶP LAPTOP CLA124 CẶP LAPTOP CLA124
 • CẶP LAPTOP CLA123 CẶP LAPTOP CLA123
 • CẶP LAPTOP CLA122 CẶP LAPTOP CLA122
 • CẶP LAPTOP CLA121 CẶP LAPTOP CLA121
 • CẶP LAPTOP CLA120 CẶP LAPTOP CLA120
 • CẶP LAPTOP CLA119 CẶP LAPTOP CLA119
 • CẶP LAPTOP CLA118 CẶP LAPTOP CLA118
 • CẶP LAPTOP CLA117 CẶP LAPTOP CLA117
 • CẶP LAPTOP CLA116 CẶP LAPTOP CLA116
 • CẶP LAPTOP CLA115 CẶP LAPTOP CLA115
 • CẶP LAPTOP CLA114 CẶP LAPTOP CLA114
 • CẶP LAPTOP CLA113 CẶP LAPTOP CLA113
 • CẶP LAPTOP CLA112 CẶP LAPTOP CLA112
 • CẶP LAPTOP CLA111 CẶP LAPTOP CLA111
 • CẶP LAPTOP CLA110 CẶP LAPTOP CLA110
 • CẶP LAPTOP CLA109 CẶP LAPTOP CLA109
 • CẶP LAPTOP CLA108 CẶP LAPTOP CLA108
 • CẶP LAPTOP CLA107 CẶP LAPTOP CLA107
 • CẶP LAPTOP CLA106 CẶP LAPTOP CLA106
 • CẶP LAPTOP CLA105 CẶP LAPTOP CLA105
 • CẶP LAPTOP CLA104 CẶP LAPTOP CLA104
 • CẶP LAPTOP CLA103 CẶP LAPTOP CLA103
 • CẶP LAPTOP CLA102 CẶP LAPTOP CLA102
 • CẶP LAPTOP CLA101 CẶP LAPTOP CLA101
 • CẶP LAPTOP CLA100 CẶP LAPTOP CLA100
 • CẶP LAPTOP CL99 CẶP LAPTOP CL99
 • CẶP LAPTOP CL98 CẶP LAPTOP CL98
 • CẶP LAPTOP CL97 CẶP LAPTOP CL97
 • CẶP LAPTOP CL96 CẶP LAPTOP CL96
 • CẶP LAPTOP CL95 CẶP LAPTOP CL95
 • CẶP LAPTOP CL94 CẶP LAPTOP CL94
 • CẶP LAPTOP CL93 CẶP LAPTOP CL93
 • CẶP LAPTOP CL92 CẶP LAPTOP CL92
 • CẶP LAPTOP CL91 CẶP LAPTOP CL91
 • CẶP LAPTOP CL90 CẶP LAPTOP CL90
 • CẶP LAPTOP CL88 CẶP LAPTOP CL88
 • CẶP LAPTOP CL87 CẶP LAPTOP CL87
 • CẶP LAPTOP CL86 CẶP LAPTOP CL86
 • CẶP LAPTOP CL85 CẶP LAPTOP CL85
 • CẶP LAPTOP CL84 CẶP LAPTOP CL84
 • CẶP LAPTOP CL83 CẶP LAPTOP CL83
 • CẶP LAPTOP CL82 CẶP LAPTOP CL82
 • CẶP LAPTOP CL81 CẶP LAPTOP CL81
 • CẶP LAPTOP CL80 CẶP LAPTOP CL80
 • CẶP LAPTOP CL79 CẶP LAPTOP CL79
 • CẶP LAPTOP CL78 CẶP LAPTOP CL78
 • CẶP LAPTOP CL77 CẶP LAPTOP CL77
 • CẶP LAPTOP CL76 CẶP LAPTOP CL76
 • CẶP LAPTOP CL75 CẶP LAPTOP CL75
 • CẶP LAPTOP CL74 CẶP LAPTOP CL74
 • CẶP LAPTOP CL72 CẶP LAPTOP CL72
 • CẶP LAPTOP CL71 CẶP LAPTOP CL71
 • CẶP LAPTOP CL70 CẶP LAPTOP CL70
 • CẶP LAPTOP CL69 CẶP LAPTOP CL69
 • CẶP LAPTOP CL68 CẶP LAPTOP CL68
 • CẶP LAPTOP CL67 CẶP LAPTOP CL67
 • CAP LAPTOP CL66 CAP LAPTOP CL66
 • CAP LAPTOP CL65 CAP LAPTOP CL65
 • CAP LAPTOP CL64 CAP LAPTOP CL64
 • CAP LAPTOP CL63 CAP LAPTOP CL63
 • CAP LAPTOP CL62 CAP LAPTOP CL62
 • CAP LAPTOP CL61 CAP LAPTOP CL61
 • CAP LAPTOP CL60 CAP LAPTOP CL60
 • CAP LAPTOP CL54 CAP LAPTOP CL54
 • CAP LAPTOP CL53 CAP LAPTOP CL53
 • CAP LAPTOP CL52 CAP LAPTOP CL52
 • CAP LAPTOP CL51 CAP LAPTOP CL51
 • CAP LAPTOP CL50 CAP LAPTOP CL50
 • CAP LAPTOP CL49 CAP LAPTOP CL49
 • CAP LAPTOP CL48 CAP LAPTOP CL48
 • CAP LAPTOP CL47 CAP LAPTOP CL47
 • CAP LAPTOP CL46 CAP LAPTOP CL46
 • CAP LAPTOP CL45 CAP LAPTOP CL45
 • CAP LAPTOP CL44 CAP LAPTOP CL44
 • CAP LAPTOP CL43 CAP LAPTOP CL43
 • CAP LAPTOP CL42 CAP LAPTOP CL42
 • CAP LAPTOP CL41 CAP LAPTOP CL41
 • CAP LAPTOP CL40 CAP LAPTOP CL40
 • CAP LAPTOP CL39 CAP LAPTOP CL39
 • CAP LAPTOP CL38 CAP LAPTOP CL38
 • CAP LAPTOP CL37 CAP LAPTOP CL37
 • CAP LAPTOP CL36 CAP LAPTOP CL36
 • CAP LAPTOP CL35 CAP LAPTOP CL35
 • CAP LAPTOP CL34 CAP LAPTOP CL34
 • CAP LAPTOP CL33 CAP LAPTOP CL33
 • CAP LAPTOP CL32 CAP LAPTOP CL32
 • CAP LAPTOP CL31 CAP LAPTOP CL31
 • CAP LAPTOP CL30 CAP LAPTOP CL30
 • CAP LAPTOP CL27 CAP LAPTOP CL27
 • CAP LAPTOP CL26 CAP LAPTOP CL26
 • CAP LAPTOP CL25 CAP LAPTOP CL25
 • CAP LAPTOP CL24 CAP LAPTOP CL24
 • CAP LAPTOP CL23 CAP LAPTOP CL23
 • CAP LAPTOP CL22 CAP LAPTOP CL22
 • CAP LAPTOP CL21 CAP LAPTOP CL21
 • CAP LAPTOP CL20 CAP LAPTOP CL20
 • CAP LAPTOP CL19 CAP LAPTOP CL19
 • CAP LAPTOP CL18 CAP LAPTOP CL18
 • CAP LAPTOP CL17 CAP LAPTOP CL17
 • CAP LAPTOP CL16 CAP LAPTOP CL16
 • CAP LAPTOP CL15 CAP LAPTOP CL15
 • CAP LAPTOP CL14 CAP LAPTOP CL14
 • CAP LAPTOP CL13 CAP LAPTOP CL13
 • CAP LAPTOP CL12 CAP LAPTOP CL12
 • CAP LAPTOP CL11 CAP LAPTOP CL11
 • CAP LAPTOP CL10 CAP LAPTOP CL10
 • CAP LAPTOP CL09 CAP LAPTOP CL09
 • CAP LAPTOP CL08 CAP LAPTOP CL08
 • CAP LAPTOP CL07 CAP LAPTOP CL07
 • CAP LAPTOP CL06 CAP LAPTOP CL06
 • CAP LAPTOP CL05 CAP LAPTOP CL05
 • CAP LAPTOP CL04 CAP LAPTOP CL04
 • CAP LAPTOP CL03 CAP LAPTOP CL03
 • CAP LAPTOP CL02 CAP LAPTOP CL02
 • CAP LAPTOP CL01 CAP LAPTOP CL01
 • CAP LAPTOP CLA195 CAP LAPTOP CLA195
 • CAP LAPTOP CLA194 CAP LAPTOP CLA194
 • CAP LAPTOP CLA193 CAP LAPTOP CLA193
 • CAP LAPTOP CLA192 CAP LAPTOP CLA192
 • CAP LAPTOP CLA191 CAP LAPTOP CLA191
 • CAP LAPTOP CLA190 CAP LAPTOP CLA190
 • CAP LAPTOP CLA189 CAP LAPTOP CLA189

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: [email protected]

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi ([email protected]) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

—————————————————————————————————-

Tư vấn và báo giá

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Cặp Lap Top
5 (100%) 2 votes