200 MẪU BALO QUÀ TẶNG ĐẸP

 Mẫu Balo Quà Tặng Đẹp

 • Balo Quà Tặng BTA194 Balo Quà Tặng BTA194
 • Balo Quà Tặng BTA193 Balo Quà Tặng BTA193
 • Balo Quà Tặng BTA192 Balo Quà Tặng BTA192
 • Balo Quà Tặng BTA191 Balo Quà Tặng BTA191
 • Balo Quà Tặng BTA190 Balo Quà Tặng BTA190
 • Balo Quà Tặng BTA189 Balo Quà Tặng BTA189
 • Balo Quà Tặng BTA188 Balo Quà Tặng BTA188
 • Balo Quà Tặng BTA187 Balo Quà Tặng BTA187
 • Balo Quà Tặng BTA186 Balo Quà Tặng BTA186
 • Balo Quà Tặng BTA185 Balo Quà Tặng BTA185
 • Balo Quà Tặng BTA184 Balo Quà Tặng BTA184
 • Balo Quà Tặng BTA183 Balo Quà Tặng BTA183
 • Balo Quà Tặng BTA182 Balo Quà Tặng BTA182
 • Balo Quà Tặng BTA181 Balo Quà Tặng BTA181
 • Balo Quà Tặng BTA131 Balo Quà Tặng BTA131
 • Balo Quà Tặng BTA128 Balo Quà Tặng BTA128
 • Balo Quà Tặng BTA123 Balo Quà Tặng BTA123
 • Balo Quà Tặng BTA120 Balo Quà Tặng BTA120
 • Balo Quà Tặng BTA180 Balo Quà Tặng BTA180
 • Balo Quà Tặng BTA179 Balo Quà Tặng BTA179
 • Balo Quà Tặng BTA158 Balo Quà Tặng BTA158
 • Balo Quà Tặng BTA156 Balo Quà Tặng BTA156
 • Balo Quà Tặng BTA155 Balo Quà Tặng BTA155
 • Balo Quà Tặng BTA154 Balo Quà Tặng BTA154
 • Balo Quà Tặng BTA153 Balo Quà Tặng BTA153
 • Balo Quà Tặng BTA152 Balo Quà Tặng BTA152
 • Balo Quà Tặng BTA151 Balo Quà Tặng BTA151
 • Balo Quà Tặng BTA150 Balo Quà Tặng BTA150
 • Balo Quà Tặng BTA149 Balo Quà Tặng BTA149
 • Balo Quà Tặng BTA148 Balo Quà Tặng BTA148
 • Balo Quà Tặng BTA147 Balo Quà Tặng BTA147
 • Balo Quà Tặng BTA146 Balo Quà Tặng BTA146
 • Balo Quà Tặng BTA145 Balo Quà Tặng BTA145
 • Balo Quà Tặng BTA144 Balo Quà Tặng BTA144
 • Balo Quà Tặng BTA143 Balo Quà Tặng BTA143
 • Balo Quà Tặng BTA142 Balo Quà Tặng BTA142
 • Balo Quà Tặng BTA141 Balo Quà Tặng BTA141
 • Balo Quà Tặng BTA140 Balo Quà Tặng BTA140
 • Balo Quà Tặng BTA139 Balo Quà Tặng BTA139
 • Balo Quà Tặng BTA138 Balo Quà Tặng BTA138
 • Balo Quà Tặng BTA178 Balo Quà Tặng BTA178
 • Balo Quà Tặng BTA177 Balo Quà Tặng BTA177
 • Balo Quà Tặng BTA176 Balo Quà Tặng BTA176
 • Balo Quà Tặng BTA175 Balo Quà Tặng BTA175
 • Balo Quà Tặng BTA174 Balo Quà Tặng BTA174
 • Balo Quà Tặng BTA173 Balo Quà Tặng BTA173
 • Balo Quà Tặng BTA172 Balo Quà Tặng BTA172
 • Balo Quà Tặng BTA171 Balo Quà Tặng BTA171
 • Balo Quà Tặng BTA170 Balo Quà Tặng BTA170
 • Balo Quà Tặng BTA169 Balo Quà Tặng BTA169
 • Balo Quà Tặng BTA168 Balo Quà Tặng BTA168
 • Balo Quà Tặng BTA167 Balo Quà Tặng BTA167
 • Balo Quà Tặng BTA166 Balo Quà Tặng BTA166
 • Balo Quà Tặng BTA165 Balo Quà Tặng BTA165
 • Balo Quà Tặng BTA164 Balo Quà Tặng BTA164
 • Balo Quà Tặng BTA163 Balo Quà Tặng BTA163
 • Balo Quà Tặng BTA162 Balo Quà Tặng BTA162
 • Balo Quà Tặng BTA161 Balo Quà Tặng BTA161
 • Balo Quà Tặng BTA160 Balo Quà Tặng BTA160
 • Balo Quà Tặng BTA159 Balo Quà Tặng BTA159
 • Balo Quà Tặng BTA137 Balo Quà Tặng BTA137
 • Balo Quà Tặng BTA136 Balo Quà Tặng BTA136
 • Balo Quà Tặng BTA135 Balo Quà Tặng BTA135
 • Balo Quà Tặng BTA134 Balo Quà Tặng BTA134
 • Balo Quà Tặng BTA133 Balo Quà Tặng BTA133
 • Balo Quà Tặng BTA132 Balo Quà Tặng BTA132
 • Balo Quà Tặng BTA131 Balo Quà Tặng BTA131
 • Balo Quà Tặng BTA130 Balo Quà Tặng BTA130
 • Balo Quà Tặng BTA129 Balo Quà Tặng BTA129
 • Balo Quà Tặng BTA128 Balo Quà Tặng BTA128
 • Balo Quà Tặng BTA127 Balo Quà Tặng BTA127
 • Balo Quà Tặng BTA126 Balo Quà Tặng BTA126
 • Balo Quà Tặng BTA125 Balo Quà Tặng BTA125
 • Balo Quà Tặng BTA124 Balo Quà Tặng BTA124
 • Balo Quà Tặng BTA123 Balo Quà Tặng BTA123
 • Balo Quà Tặng BTA122 Balo Quà Tặng BTA122
 • Balo Quà Tặng BTA121 Balo Quà Tặng BTA121
 • Balo Quà Tặng BTA120 Balo Quà Tặng BTA120
 • Balo Quà Tặng BTA119 Balo Quà Tặng BTA119
 • Balo Quà Tặng BTA118 Balo Quà Tặng BTA118
 • Balo Quà Tặng BTA117 Balo Quà Tặng BTA117
 • Balo Quà Tặng BTA116 Balo Quà Tặng BTA116
 • Balo Quà Tặng BTA115 Balo Quà Tặng BTA115
 • Balo Quà Tặng BTA114 Balo Quà Tặng BTA114
 • Balo Quà Tặng BTA113 Balo Quà Tặng BTA113
 • Balo Quà Tặng BTA112 Balo Quà Tặng BTA112
 • Balo Quà Tặng BTA111 Balo Quà Tặng BTA111
 • Balo Quà Tặng BTA110 Balo Quà Tặng BTA110
 • Balo Quà Tặng BTA109 Balo Quà Tặng BTA109
 • Balo Quà Tặng BTA108 Balo Quà Tặng BTA108
 • Balo Quà Tặng BTA107 Balo Quà Tặng BTA107
 • Balo Quà Tặng BTA106 Balo Quà Tặng BTA106
 • Balo Quà Tặng BTA105 Balo Quà Tặng BTA105
 • Balo Quà Tặng BTA104 Balo Quà Tặng BTA104
 • Balo Quà Tặng BTA103 Balo Quà Tặng BTA103
 • Balo Quà Tặng BTA102 Balo Quà Tặng BTA102
 • Balo Quà Tặng BTA101 Balo Quà Tặng BTA101
 • Balo Quà Tặng BTA100 Balo Quà Tặng BTA100
 • Balo Quà Tặng BT99 Balo Quà Tặng BT99
 • Balo Quà Tặng BT98 Balo Quà Tặng BT98
 • Balo Quà Tặng BT97 Balo Quà Tặng BT97
 • Balo Quà Tặng BT96 Balo Quà Tặng BT96
 • Balo Quà Tặng BT95 Balo Quà Tặng BT95
 • Balo Quà Tặng BT94 Balo Quà Tặng BT94
 • Balo Quà Tặng BT93 Balo Quà Tặng BT93
 • Balo Quà Tặng BT92 Balo Quà Tặng BT92
 • Balo Quà Tặng BT91 Balo Quà Tặng BT91
 • Balo Quà Tặng BT90 Balo Quà Tặng BT90
 • Balo Quà Tặng BT89 Balo Quà Tặng BT89
 • Balo Quà Tặng BT88 Balo Quà Tặng BT88
 • Balo Quà Tặng BT87 Balo Quà Tặng BT87
 • Balo Quà Tặng BT86 Balo Quà Tặng BT86
 • Balo Quà Tặng BT85 Balo Quà Tặng BT85
 • Balo Quà Tặng BT84 Balo Quà Tặng BT84
 • Balo Quà Tặng BT83 Balo Quà Tặng BT83
 • Balo Quà Tặng BT82 Balo Quà Tặng BT82
 • Balo Quà Tặng BT81 Balo Quà Tặng BT81
 • Balo Quà Tặng BT80 Balo Quà Tặng BT80
 • Balo Quà Tặng BT79 Balo Quà Tặng BT79
 • Balo Quà Tặng BT78 Balo Quà Tặng BT78
 • Balo Quà Tặng BT77 Balo Quà Tặng BT77
 • Balo Quà Tặng BT76 Balo Quà Tặng BT76
 • Balo Quà Tặng BT75 Balo Quà Tặng BT75
 • Balo Quà Tặng BT74 Balo Quà Tặng BT74
 • Balo Quà Tặng BT73 Balo Quà Tặng BT73
 • Balo Quà Tặng BT72 Balo Quà Tặng BT72
 • Balo Quà Tặng BT71 Balo Quà Tặng BT71
 • Balo Quà Tặng BT70 Balo Quà Tặng BT70
 • Balo Quà Tặng BT69 Balo Quà Tặng BT69
 • Balo Quà Tặng BT68 Balo Quà Tặng BT68
 • Balo Quà Tặng BT67 Balo Quà Tặng BT67
 • Balo Quà Tặng BT66 Balo Quà Tặng BT66
 • Balo Quà Tặng BT65 Balo Quà Tặng BT65
 • Balo Quà Tặng BT64 Balo Quà Tặng BT64
 • Balo Quà Tặng BT63 Balo Quà Tặng BT63
 • Balo Quà Tặng BT62 Balo Quà Tặng BT62
 • Balo Quà Tặng BT61 Balo Quà Tặng BT61
 • Balo Quà Tặng BT60 Balo Quà Tặng BT60
 • Balo Quà Tặng BT59 Balo Quà Tặng BT59
 • Balo Quà Tặng BT58 Balo Quà Tặng BT58
 • Balo Quà Tặng BT57 Balo Quà Tặng BT57
 • Balo Quà Tặng BT56 Balo Quà Tặng BT56
 • Balo Quà Tặng BT55 Balo Quà Tặng BT55
 • Balo Quà Tặng BT54 Balo Quà Tặng BT54
 • Balo Quà Tặng BT53 Balo Quà Tặng BT53
 • Balo Quà Tặng BT52 Balo Quà Tặng BT52
 • Balo Quà Tặng BT51 Balo Quà Tặng BT51
 • Balo Quà Tặng BT50 Balo Quà Tặng BT50 May Balo Quà Tặng GK50
 • May Balo Quà Tặng GK49 May Balo Quà Tặng GK49
 • May Balo Quà Tặng GK48 May Balo Quà Tặng GK48 May Balo Quà Tặng GK48
 • Balo Quà Tặng BT47 Balo Quà Tặng BT47
 • Balo Quà Tặng BT46 Balo Quà Tặng BT46
 • Balo Quà Tặng BT44 Balo Quà Tặng BT44
 • Balo Quà Tặng BT45 Balo Quà Tặng BT45
 • Balo Quà Tặng BT43 Balo Quà Tặng BT43
 • Balo Quà Tặng BT41 Balo Quà Tặng BT41
 • Balo Quà Tặng BT42 Balo Quà Tặng BT42
 • Balo Quà Tặng BT40 Balo Quà Tặng BT40
 • Balo Quà Tặng BT38 Balo Quà Tặng BT38
 • Balo Quà Tặng BT36 Balo Quà Tặng BT36
 • Balo Quà Tặng BT34 Balo Quà Tặng BT34
 • Balo Quà Tặng BT32 Balo Quà Tặng BT32
 • Balo Quà Tặng BT30 Balo Quà Tặng BT30
 • Balo Quà Tặng BT28 Balo Quà Tặng BT28
 • Balo Quà Tặng BT22 Balo Quà Tặng BT22
 • Balo Quà Tặng BT26 Balo Quà Tặng BT26
 • Balo Quà Tặng BT19 Balo Quà Tặng BT19
 • Balo Quà Tặng BT17 Balo Quà Tặng BT17
 • Balo Quà Tặng BT23 Balo Quà Tặng BT23
 • Balo Quà Tặng BT15 Balo Quà Tặng BT15
 • Balo Quà Tặng BT11 Balo Quà Tặng BT11
 • Balo Quà Tặng BT09 Balo Quà Tặng BT09
 • Balo Quà Tặng BT05 Balo Quà Tặng BT05
 • Balo Quà Tặng BT07 Balo Quà Tặng BT07
 • Balo Quà Tặng BT03 Balo Quà Tặng BT03
 • Balo Quà Tặng BT01 Balo Quà Tặng BT01
 • Balo Quà Tặng BT39 Balo Quà Tặng BT39
 • Balo Quà Tặng BT35 Balo Quà Tặng BT35
 • Balo Quà Tặng BT37 Balo Quà Tặng BT37
 • Balo Quà Tặng BT33 Balo Quà Tặng BT33
 • Balo Quà Tặng BT31 Balo Quà Tặng BT31
 • Balo Quà Tặng BT29 Balo Quà Tặng BT29
 • Balo Quà Tặng BT27 Balo Quà Tặng BT27
 • Balo Quà Tặng BT25 Balo Quà Tặng BT25
 • Balo Quà Tặng BT24 Balo Quà Tặng BT24
 • Balo Quà Tặng BT23 Balo Quà Tặng BT23
 • Balo Quà Tặng BT21 Balo Quà Tặng BT21
 • Balo Quà Tặng BT20 Balo Quà Tặng BT20
 • Balo Quà Tặng BT18 Balo Quà Tặng BT18
 • Balo Quà Tặng BT16 Balo Quà Tặng BT16
 • Balo Quà Tặng BT14 Balo Quà Tặng BT14
 • Balo Quà Tặng BT10 Balo Quà Tặng BT10
 • Balo Quà Tặng BT12 Balo Quà Tặng BT12
 • Balo Quà Tặng BT08 Balo Quà Tặng BT08
 • Balo Quà Tặng BT04 Balo Quà Tặng BT04
 • Balo Quà Tặng BT02 Balo Quà Tặng BT02
 • Balo Quà Tặng BT06 Balo Quà Tặng BT06

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: [email protected]

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi ([email protected]) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

—————————————————————————————————-

Tư vấn và báo giá

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Balo Quà Tặng
5 (100%) 1 vote