200 MẪU BALO LAPTOP THÔNG DỤNG

Mẫu Balo LapTop Thông Dụng

 • Balo Laptop BLA 200 Balo Laptop BLA 200
 • Balo Laptop BLA 199 Balo Laptop BLA 199
 • Balo Laptop BLA 198 Balo Laptop BLA 198
 • Balo Laptop BLA 197 Balo Laptop BLA 197
 • Balo Laptop BLA 196 Balo Laptop BLA 196
 • Balo Laptop BLA 195 Balo Laptop BLA 195
 • Balo Laptop BLA 194 Balo Laptop BLA 194
 • Balo Laptop BLA 193 Balo Laptop BLA 193
 • Balo Laptop BLA 192 Balo Laptop BLA 192
 • Balo Laptop BLA 191 Balo Laptop BLA 191
 • Balo Laptop BLA 190 Balo Laptop BLA 190
 • Balo Laptop BLA 189 Balo Laptop BLA 189
 • Balo Laptop BLA 188 Balo Laptop BLA 188
 • Balo Laptop BLA 187 Balo Laptop BLA 187
 • Balo Laptop BLA 186 Balo Laptop BLA 186
 • Balo Laptop BLA 185 Balo Laptop BLA 185
 • Balo Laptop BLA 184 Balo Laptop BLA 184
 • Balo Laptop BLA 183 Balo Laptop BLA 183
 • Balo Laptop BLA 182 Balo Laptop BLA 182
 • Balo Laptop BLA 181 Balo Laptop BLA 181
 • Balo Laptop BLA 180 Balo Laptop BLA 180
 • Balo Laptop BLA 179 Balo Laptop BLA 179
 • Balo Laptop BLA 178 Balo Laptop BLA 178
 • Balo Laptop BLA 177 Balo Laptop BLA 177
 • Balo Laptop BLA 176 Balo Laptop BLA 176
 • Balo Laptop BLA 175 Balo Laptop BLA 175
 • Balo Laptop BLA 174 Balo Laptop BLA 174
 • Balo Laptop BLA 173 Balo Laptop BLA 173
 • Balo Laptop BLA 172 Balo Laptop BLA 172
 • Balo Laptop BLA 171 Balo Laptop BLA 171
 • Balo Laptop BLA 170 Balo Laptop BLA 170
 • Balo Laptop BLA 169 Balo Laptop BLA 169
 • Balo Laptop BLA 168 Balo Laptop BLA 168
 • Balo Laptop BLA 167 Balo Laptop BLA 167
 • Balo Laptop BLA 166 Balo Laptop BLA 166
 • Balo Laptop BLA 165 Balo Laptop BLA 165
 • Balo Laptop BLA 163 Balo Laptop BLA 163
 • Balo Laptop BLA 162 Balo Laptop BLA 162
 • Balo Laptop BLA 117 Balo Laptop BLA 117 May Balo Laptop GT 117
 • Balo Laptop BLA 161 Balo Laptop BLA 161
 • Balo Laptop BLA 160 Balo Laptop BLA 160
 • Balo Laptop BLA 159 Balo Laptop BLA 159
 • Balo Laptop BLA 158 Balo Laptop BLA 158
 • Balo Laptop BLA 157 Balo Laptop BLA 157
 • Balo Laptop BLA 156 Balo Laptop BLA 156
 • Balo Laptop BLA 155 Balo Laptop BLA 155
 • Balo Laptop BLA 154 Balo Laptop BLA 154
 • Balo Laptop BLA 153 Balo Laptop BLA 153
 • Balo Laptop BLA 152 Balo Laptop BLA 152
 • Balo Laptop BLA 151 Balo Laptop BLA 151
 • Balo Laptop BLA 150 Balo Laptop BLA 150
 • Balo Laptop BLA 149 Balo Laptop BLA 149
 • Balo Laptop BLA 148 Balo Laptop BLA 148
 • Balo Laptop BLA 147 Balo Laptop BLA 147
 • Balo Laptop BLA 146 Balo Laptop BLA 146
 • Balo Laptop BLA 145 Balo Laptop BLA 145
 • Balo Laptop BLA 144 Balo Laptop BLA 144
 • Balo Laptop BLA 143 Balo Laptop BLA 143
 • Balo Laptop BLA 142 Balo Laptop BLA 142
 • Balo Laptop BLA 141 Balo Laptop BLA 141
 • Balo Laptop BLA 140 Balo Laptop BLA 140
 • Balo Laptop BLA 139 Balo Laptop BLA 139
 • Balo Laptop BLA 138 Balo Laptop BLA 138
 • Balo Laptop BLA 137 Balo Laptop BLA 137
 • Balo Laptop BLA 136 Balo Laptop BLA 136
 • Balo Laptop BLA 135 Balo Laptop BLA 135
 • Balo Laptop BLA 134 Balo Laptop BLA 134
 • Balo Laptop BLA 133 Balo Laptop BLA 133
 • Balo Laptop BLA 132 Balo Laptop BLA 132
 • Balo Laptop BLA 131 Balo Laptop BLA 131
 • Balo Laptop BLA 130 Balo Laptop BLA 130
 • Balo Laptop BLA 129 Balo Laptop BLA 129
 • Balo Laptop BLA 128 Balo Laptop BLA 128
 • Balo Laptop BLA 127 Balo Laptop BLA 127
 • Balo Laptop BLA 126 Balo Laptop BLA 126
 • Balo Laptop BLA 125 Balo Laptop BLA 125
 • Balo Laptop BLA 124 Balo Laptop BLA 124
 • Balo Laptop BLA 123 Balo Laptop BLA 123
 • Balo Laptop BLA 122 Balo Laptop BLA 122
 • Balo Laptop BLA 121 Balo Laptop BLA 121
 • Balo Laptop BLA 120 Balo Laptop BLA 120
 • Balo Laptop BLA 119 Balo Laptop BLA 119
 • Balo Laptop BLA 118 Balo Laptop BLA 118 May Balo Laptop
 • Balo Laptop BLA 116 Balo Laptop BLA 116
 • Balo Laptop BLA 115 Balo Laptop BLA 115
 • Balo Laptop BLA 114 Balo Laptop BLA 114
 • Balo Laptop BLA 113 Balo Laptop BLA 113
 • Balo Laptop BLA 112 Balo Laptop BLA 112
 • Balo Laptop BLA 111 Balo Laptop BLA 111
 • Balo Laptop BLA 110 Balo Laptop BLA 110
 • Balo Laptop BLA 109 Balo Laptop BLA 109
 • Balo Laptop BLA 108 Balo Laptop BLA 108
 • Balo Laptop BLA 107 Balo Laptop BLA 107
 • Balo Laptop BLA 106 Balo Laptop BLA 106
 • Balo Laptop BLA 105 Balo Laptop BLA 105
 • Balo Laptop BLA 104 Balo Laptop BLA 104
 • Balo Laptop BLA 103 Balo Laptop BLA 103
 • Balo Laptop BLA 102 Balo Laptop BLA 102
 • May Balo Laptop GT 101 May Balo Laptop GT 101 May Balo Laptop
 • Balo Laptop BLA 100 Balo Laptop BLA 100
 • Balo Laptop BLA 99 Balo Laptop BLA 99
 • Balo Laptop BLA 98 Balo Laptop BLA 98
 • Balo Laptop BLA 97 Balo Laptop BLA 97
 • Balo Laptop BLA 96 Balo Laptop BLA 96
 • Balo Laptop BLA 95 Balo Laptop BLA 95
 • Balo Laptop BLA 94 Balo Laptop BLA 94
 • Balo Laptop BLA 93 Balo Laptop BLA 93
 • Balo Laptop BLA 92 Balo Laptop BLA 92
 • Balo Laptop BLA 91 Balo Laptop BLA 91
 • Balo Laptop BLA 90 Balo Laptop BLA 90
 • Balo Laptop BLA 89 Balo Laptop BLA 89
 • Balo Laptop BLA 88 Balo Laptop BLA 88
 • Balo Laptop BLA 87 Balo Laptop BLA 87
 • Balo Laptop BLA 86 Balo Laptop BLA 86
 • Balo Laptop BLA 85 Balo Laptop BLA 85
 • Balo Laptop BLA 84 Balo Laptop BLA 84
 • Balo Laptop BLA 83 Balo Laptop BLA 83
 • Balo Laptop BLA 82 Balo Laptop BLA 82
 • Balo Laptop BLA 81 Balo Laptop BLA 81
 • Balo Laptop BLA 80 Balo Laptop BLA 80
 • Balo Laptop BLA 79 Balo Laptop BLA 79
 • Balo Laptop BLA 78 Balo Laptop BLA 78
 • Balo Laptop BLA 77 Balo Laptop BLA 77
 • Balo Laptop BLA 76 Balo Laptop BLA 76
 • Balo Laptop BLA 75 Balo Laptop BLA 75
 • Balo Laptop BLA 74 Balo Laptop BLA 74
 • Balo Laptop BLA 73 Balo Laptop BLA 73
 • Balo Laptop BLA 72 Balo Laptop BLA 72
 • Balo Laptop BLA 71 Balo Laptop BLA 71
 • Balo Laptop BLA 70 Balo Laptop BLA 70
 • Balo Laptop BLA 69 Balo Laptop BLA 69 May Balo Laptop
 • Balo Laptop BLA 68 Balo Laptop BLA 68
 • Balo Laptop BLA 67 Balo Laptop BLA 67
 • Balo Laptop BLA 66 Balo Laptop BLA 66
 • Balo Laptop BLA 65 Balo Laptop BLA 65
 • Balo Laptop BLA 64 Balo Laptop BLA 64 May Balo Laptop GL 64
 • Balo Laptop BLA 63 Balo Laptop BLA 63
 • Balo Laptop BLA 62 Balo Laptop BLA 62
 • Balo Laptop BLA 61 Balo Laptop BLA 61
 • Balo Laptop BLA 60 Balo Laptop BLA 60
 • Balo Laptop BLA 59 Balo Laptop BLA 59
 • Balo Laptop BLA 58 Balo Laptop BLA 58
 • Balo Laptop BLA 57 Balo Laptop BLA 57
 • Balo Laptop BLA 56 Balo Laptop BLA 56
 • Balo Laptop BLA 55 Balo Laptop BLA 55
 • Balo Laptop BLA 54 Balo Laptop BLA 54
 • Balo Laptop BLA 53 Balo Laptop BLA 53
 • Balo Laptop BLA 52 Balo Laptop BLA 52
 • Balo Laptop BLA 51 Balo Laptop BLA 51
 • Balo Laptop BLA 50 Balo Laptop BLA 50
 • Balo Laptop BLA 49 Balo Laptop BLA 49
 • Balo Laptop BLA 48 Balo Laptop BLA 48
 • Balo Laptop BLA 47 Balo Laptop BLA 47
 • Balo Laptop BLA 46 Balo Laptop BLA 46
 • Balo Laptop BLA 45 Balo Laptop BLA 45
 • Balo Laptop BLA 44 Balo Laptop BLA 44
 • Balo Laptop BLA 43 Balo Laptop BLA 43
 • Balo Laptop BLA 42 Balo Laptop BLA 42 May Balo Laptop
 • Balo Laptop BLA 41 Balo Laptop BLA 41
 • Balo Laptop BLA 40 Balo Laptop BLA 40
 • Balo Laptop BLA 39 Balo Laptop BLA 39
 • Balo Laptop BLA 38 Balo Laptop BLA 38
 • Balo Laptop BLA 37 Balo Laptop BLA 37
 • Balo Laptop BLA 36 Balo Laptop BLA 36
 • Balo Laptop BLA 35 Balo Laptop BLA 35
 • Balo Laptop BLA 34 Balo Laptop BLA 34 May Balo Laptop
 • Balo Laptop BLA 33 Balo Laptop BLA 33
 • Balo Laptop BLA 32 Balo Laptop BLA 32
 • Balo Laptop BLA 31 Balo Laptop BLA 31
 • Balo Laptop BLA 30 Balo Laptop BLA 30
 • Balo Laptop BLA 29 Balo Laptop BLA 29
 • Balo Laptop BLA 28 Balo Laptop BLA 28
 • Balo Laptop BLA 27 Balo Laptop BLA 27
 • Balo Laptop BLA 26 Balo Laptop BLA 26
 • Balo Laptop BLA 25 Balo Laptop BLA 25
 • Balo Laptop BLA 24 Balo Laptop BLA 24
 • Balo Laptop BLA 23 Balo Laptop BLA 23
 • Balo Laptop BLA 22 Balo Laptop BLA 22
 • Balo Laptop BLA 21 Balo Laptop BLA 21
 • Balo Laptop BLA 20 Balo Laptop BLA 20 May Balo Laptop
 • Balo Laptop BLA 19 Balo Laptop BLA 19
 • Balo Laptop BLA 18 Balo Laptop BLA 18
 • Balo Laptop BLA 17 Balo Laptop BLA 17
 • Balo Laptop BLA 16 Balo Laptop BLA 16
 • Balo Laptop BLA 15 Balo Laptop BLA 15
 • Balo Laptop BLA 14 Balo Laptop BLA 14
 • Balo Laptop BLA 13 Balo Laptop BLA 13
 • Balo Laptop BLA 12 Balo Laptop BLA 12
 • Balo Laptop BLA 11 Balo Laptop BLA 11 May Balo Laptop
 • Balo Laptop BLA 10 Balo Laptop BLA 10
 • Balo Laptop BLA 09 Balo Laptop BLA 09
 • Balo Laptop BLA 08 Balo Laptop BLA 08
 • Balo Laptop BLA 07 Balo Laptop BLA 07
 • Balo Laptop BLA 06 Balo Laptop BLA 06
 • Balo Laptop BLA 05 Balo Laptop BLA 05
 • Balo Laptop BLA 04 Balo Laptop BLA 04
 • Balo Laptop BLA 03 Balo Laptop BLA 03
 • Balo Laptop BLA 02 Balo Laptop BLA 02
 • Balo Laptop BLA 01 Balo Laptop BLA 01

Báo Giá Nhanh

Qúy khách có nhu cầu đặt may balo laptop theo yêu cầu với số lượng lớn (tối thiểu 50 cái) xin vui lòng liên hệ Hotline: 0939226348 / 0938872833 hoặc Email: [email protected]

 • Chất liệu vải thường:
 •   Vải 420D loại 1, loại 2
 •   Vải 600D loại 1, loại 2
 •   Vải 1680D loại 2
 • Chất liệu vải tốt:
 •   Vải 1680D loại 1, vải 1680D ép mút
 •   Vải 900D loại 1, loại 2
 •   Vải dù chống thấm, vải dù trang trí
 • Chất liệu vải cao cấp:
 •   Vải Zobra
 •   Vải sợi đôi
 •   Vải Simili PU/PVC
 • Màu sắc: Phối màu theo màu thiết kế thương hiệu công ty
 • Kích thước: Tùy chọn ( Balo 14 inch , 16 inch)
 • Thiết kế: Miễn phí
 • Logo: In logo ưu điểm là chi phí thấp (In lụa, In chuyển nhiệt), Thêu logo ưu điểm là độ bền cao
 • Làm mẫu: Miễn Phí (2-3 ngày)
 • Giao hàng: Giao hàng toàn quốc, miễn phí tại TPHCM
 • Số lượng tối thiểu: 50 cái
 • Giá thành: Tùy thuộc số lượng đặt hàng và loại vải may
 • Xem mẫu: Đến công ty hoặc nhân viên mang mẫu tận nơi cho quý khách

Các mẫu balo laptop được sản xuất bởi Balo Túi Xách Sài Gòn luôn có đường may sắc sảo và cực kỳ chắc chắn bởi các thợ may balo hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt balo được may bằng các loại vải nhập khẩu chính hãng nên có độ bền cao và giá cả luôn tốt nhất thị trường. Nếu bạn đã có mẫu sẵn, hãy gửi hình mẫu được chụp rõ nét qua email của chúng tôi ([email protected]) để được báo giá. Nếu bạn chưa có mẫu: Chúng tôi có thể tư vấn, hỗ trợ thiết kế và may mẫu miễn phí cho bạn trong thời gian 2-3 ngày. Sau khi thống nhất về thiết kế và giá cả hai bên sẽ kí hợp đồng để tiến hành sản xuất (khách hàng đặt cọc trước 30-50% giá trị đơn hàng). Balo laptop sau khi xuất xưởng sẽ được giao hàng miễn phí tại TPHCM. Đối với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến nhà xe mà khách hàng yêu cầu.

Balo Túi Xách Sài Gòn rất vinh hạnh được phục vụ bạn.

—————————————————————————————————-

Tư vấn và báo giá

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0939226348 / 0932179993
 • Zalo/ Viber: 0939226348 / 0989028158 
 • Bản đồ đường đi: Xem tại ĐÂY

Để nhận báo giá nhanh quý khách vui lòng điền tên mẫu balo và số lượng cần đặt may vào ô báo giá bên phải để được báo giá qua Email.

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng điền tên mẫu balo vào ô tìm kiếm sản phẩm ở chân trang của Website.

200 Mẫu Balo Lap Top
5 (100%) 2 votes